Make your own free website on Tripod.com
Hng Xun

Ta thm lm, ngܩi i! Ta thm lm!
Cht ngt ngo say ǡm ca hng xun
Cht nng say cho ng m hng trn
Cht lu luyn bng khun trn mi mt

Ta thm lm rܮu nng, cy nu tt
Bnh chng xanh, tht m vi da hnh
Thm ting pho, ting chn ngܩi trn ph
Thm ܮc nghe cu i chc Tn Xun
Nghe ting cܩi ting ht vang tht gn
Ting t tch vui tai ht da tt

Ht da sn mi em hng thm
Sn n cܩi ti mi ljn ngn nm
em xinh em p ta trng rm
anh mi ngu si v hoa trng

Ta thm lm ngܩi i trong cuc sng
Cht tnh thn cho tan bin gi ng
Cht hng xun trn i m em hng
Cht duyn y, hi ngܩi! C ܮc khng?

Hi ng