Make your own free website on Tripod.com
Hi Ngܩi Xa Vng !

i chng p nn tnh ta tan v
Khng nh m nn nc n nghn ngo
Lng nhn nhau nh vy tay cho
Trong m thm i no mi ngܩi... thi...

Ri mai nay trn ܩng ǩi ngܮc xui
Ta c cn... gp li nhau khng?
Hay k nim cng tan nh gic mng
V thi gian m i c tn ngܩi

Nu gp li ta c cn son tr
Hai tay k tay... sch vai mang
Bn mt nhn nhau trng cnh ng ngng
Trong nܧc mt khi tnh i l th....

Bng Tm