Make your own free website on Tripod.com
ܩng i
(Thn tng Xun Huyn, Melbourne)
Mc cho ǩi y phong ba, bo t
Mc cho ǩi y khn kh gian trun
Mc cho ǩi y chng gai, cm by
Mc cho ǩi y tuyt vng, au thng.
Mc cho ǩi y tht bi chn chܩng
Mc cho ǩi l bng en dy ǥc...
Ta vn bܧc, ܩng ܩng ta tin ti
Chi dy lin khi vp ng chi vi
V c th, i ljn cui cuc ǩi
Cho trn kip lnh nh ni b kh.
Thanh Bng.
August 97