Make your own free website on Tripod.com
ng Tin.
Em cܩi na ming chim bao
ng tin duyn cht ri vo tim ti
Thn thng em bܧc sang ǩi
Thi th... mang ǫ... tim ti v tm!
Khu T.

L.
L tay
Em rt n cܩi
L tay
Ti rt gia ǩi... tri tim...
an H.

K c.
K c l th
hn l d vng
Cng lm bun
v cng lm yu thng
Hi ai
nh chi vng sng nh
Cht thong qua
ri vi khut trong m
Anh l ai? Hi ngܩi khng tn
i lc mnh mang
i lc xa m...
V H.