Make your own free website on Tripod.com
Chuyn Ca Hng

Hng hng hch, him hc, hung hng. Hng ho hip, ho hoa, hin hu. Hng hay hn h Hng. Hng ham hc hng ham hn h. Hong hn hi hm, Hng hn Hng hi hoa. Hng hng ham hi hoa. Hng hi Hng ht. Hng ht hay, Hng ht Hng hoan h. Hng hay ht, Hng ht hng hay. Hng ht, Hng ht hi, Hng ho h h.
Hng h hang, hy hy, Hng hn ht Hng. Hng h hng, hi ht hng hn Hng. Hng hi Hng:
-Hng! Hng hun Hng, hun Hng.
Hng hng h:
- Hi Hng hi, Hng hng ham hun. Hng hun Hng, Hng ht hi.
Hng hi:
-Hi Hng hi?
Hng h hon:
-Hi Hng hi! hi Hng hi!
Hng:
-Hu hu, hic hic...
Hng hi hn, Hng hi Hng:
-Hng ha hnh Hng?
Hng hn h:
-Hay! Hay! Hng ha hay, Hng ha hnh Hng! Hihi...
Hng ha hnh Hng. Hng ht h, hi hp. Hng ha hnh Hng h, hnh Hng hc hc, ho hon, ho ht, hm Hng h, hng Hng hch. Hng hp hi, him hc. Hng hm h, hn hc hm he hnh h Hng. Hng hm hi Hng. Hng h hon:
-Hng hnh hung Hng. Hng hn h, Hng h hip Hng!!!
Hng ht hn, hong ht. Hng hng h, hung hng hc Hng. Hng hp hi, Hng ht hi. Hng hn Hng hiu ht, hm hiu. Hn Hng ha hoa hng, hoa hu ho.

AT.