Make your own free website on Tripod.com
Chn Hoa.


Hoa ct t vܩn nh nn ct vo sng sm (sau mt m mt m, cung hoa y nܧc, hoa cng cp v lu tn).
Ct hoa dng dao ko tht bn Nj trnh dp cung, ct xo Nj d hp th nܧc.
B bt l dܧi cung hoa Nj trnh thi nܧc.
Nܧc un si, Nj ngui gip hoa hp th lܮng nܧc gp i, gi hoa ti lu hn.
Cc, thܮc dܮc ct khi hoa n NJu. o, mai, ct khi cn n. Hu, lay-n ct khi c vi hoa n.
Hoa hng nn cm trong dung dch nܧc ܩng 7-16% (lܮng ngt rt t)
Chn Rau C:
C rt: chn da khng sn si, mu m, c mm.
Kh qua trng l kh qua m, n t ǡng. Loi kh qua mu xanh ǡng hn. Chn kh qua c gai ln, da bng.
u Ha Lan: chn cung mu xanh ti, ht u va, thn mm l va n.
Hong Trn (st)