Make your own free website on Tripod.com
(Nghch ngm TH)

Cho "Neo" Cy

Ch ti vi c em Ǣng trܧc!
Dng li y xin hi i li!
ܩng no ljn ch dt t?
ܩng no ljn ch em m mi ngy?

!!! Ci ng kia v duyn "ly"
Ti i ܩng, ch ngh ti ng
Khng! Ti khng dng bܧc trng
Xin ng c th m mong m ch.

!!! C em ch ch ti ch?
Cho em ܩng tha, hay ܩng vng?
Ch em du ma hay nng,
Ch em bao nhiu cay ǡng vn ch.

-i 'di i' thy th anh kh!
Ch chi cho 'nm' ph mm cm
'Ni' anh thy th m thm
Chiu 'lay' cui ph dng chn Ǯi ngܩi.

Em hn sao li lܩi
Chiu nay cui ph ch mnh ti.
Gi y c g n ci
Gin em ln y i mi 'nm ni'.

Vn Thn/96