Make your own free website on Tripod.com
Bich Che Dau

Thng Thin thy bn chn trong lng. N ang nn m n i ch v. N va ng chng con Lan ang nghch vi my cc t st bn cnh ܩng mng va nhn ra ng Nj n m n. Ti hm qua m n ha ba nay s mua cho n v b Lan mi a mt bch ch u, ri n s ܮc n cm ch khng phi cho khng, hay l cm n na. M n cn ha l hm nay n s c t tht. N thy hm nay trng i qu. Hm nay l ngy gi ca ba n, ng ri, n nh nh vy. N nh lc m n sanh con Lan ܮc vi thng th ba n cht. N cng khng bit ti sao ba n cht. N ch bit ba n cht rt t ngt. N nh mang mng m ni l ba n cht v kit lc. N cng khng hiu kit lc l g v ti sao phi cht. Lc trܧc ba n l lnh nhng sau gii phng th ba n p xch l, m ba n p tht nhiu c khi ti ti khuya mi v.

N ang ngh min man th n thy m n xch gi i ch v. N nhy ra mng vui khi m n ly trong gi ra mt bch ch u cho n, cm bch ch trn tay n mi ht lo. Mc du m n cha bao gi gt n nhng n vn lo u. N cn t ci gc bch ch v a ln ming mt. N thch n nh vy v n c th mt t t, n s bch ch mau ht. Con b Lan cng ang bt chܧc n mt ch mt cch ngon lnh.

Sau khi cho hai a con mi a mt bch ch, b m dng dp m yu v gng mt xanh xao xch chic gi khom mnh vo cn nh siu vo rch nt. B ǥt gi ch xung t ri vi tay ly ci ca mc t nܧc t ci lu b ming ra ra mt. Xong, b ko cnh tay o bn phi ln v kh xoa ming bng keo ang dn trn cnh tay. B gi cnh tay phi ra vo nhiu lܮt, ming lm bm:
- Ci b y t k ny ly mu sao au qu. Mi ln bn mu b lm l v gn gng lm m. Sao k ny li cy kim ti lui c my ln mi ly ܮc. lm ngܩi ta au m cn ni "Gn ca b b chch ly mu rit ln ht, cho nn kh d qu".

V H