Make your own free website on Tripod.com
Ai Bo!

Ai bo con gi dng duyn,
Ti bo con gi o in s ǩi.
Ai bo con gi hay cܩi,
Ti bo con gi vn lܩi mt cy.
Ai bo con gi th ngy,
Ti bo con gi hay gy mun phin.
Ai bo con gi du hin,
Ti bo con gi tham tin, tham vinh.
Ai bo con gi p xinh,
Ti bo con gi la tnh ngܩi ta.
Ai bo con gi kiu sa,
Ti bo con gi iu ngoa kh lܩng.
Ai bo con gi d thng,
Ti bo con gi l phܩng H ng.
Ai bo con gi tht lng,
Ti bo con gi hay rong ngoi ܩng.
Ai bo con gi ngt hng,
Ti bo con gi kh thng v cng.
Cn u ngn hnh, cng dung,
Thi th gi bit, tng phng kip sau.

Ng Miu.