Make your own free website on Tripod.com

Truyn CÜ©i

 

Ræng gì?

Cô giáo hÕi:

-NgÜ©i ta, ÇÀu tiên là mc ræng ca, sau Çn ræng hàm, rÒi Çn ræng khôn, cuÓi cùng là Çn ræng gì?

Mt hc sinh trä l©i:

-ThÜa cô ræng giä à!

 

Em TÜng...

Trong cuc thi vÃn Çáp v môn s, giám khäo gp mt thí sinh không trä l©i ÇÜ®c bÃt cÙ câu hÕi nào. ñ cÙu thí sinh khÕi bÎ Çim không, cuÓi cùng ông hÕi mt câu rÃt dÍ cÓt Ç anh ta vt vát:

-Ai lãnh Çåo quân và dân ta Çánh thng quân xâm lÜ®c nhà Minh?

Thí sinh cÛng vÅn câm ming nhÜ hn.

Bc quá, ông but ming quát:

-Lê L®i!

CÆu thí sinh vi vã bÜc ra khÕi buÒng.

Giám khäo càng bc, gi giÆt låi:

-Tåi sao tôi chÜa cho phép, anh t bÕ Çi?

Thí sinh ngåc nhiên Çáp:

-ThÜa thÀy, em tÜng thÀy hÕi em xong rÒi và gi tên bån khác å!

 

Khóc Ting Anh

Hai áo dài Çi ch®, thÃy mt bà lão bÎ mÃt tin ngÒi khóc.

A: -ñÓ mày tåi sao bä khóc?

B: Thì bä bÎ mÃt tin ch sao.

A: NhÜng tåi sao bä låi khóc "hu hu"?

B: DÍ ®t! Bä mÃt tin, khóc "hu hu" là bi bä bit ting anh, WHO WHO (hu hu) là AI AI, bä muÓn hÕi ai lÃy tin tui Çó mà.

A: Very good!

 

Ni Nim

Hai hc sinh ni trú nói chuyn vi nhau:

-Mày bit tåi sao thng Tùng låi buÒn th không?

-Chc "nàng" giÆn nó chÙ gì!?

-TrÆt lÃt! Vì cây kh trÜ©ng mình ht lá rÒi.

-Nó lãng mån Çn th à?

-ñâu có. Vì lá kh cha ÇÜ®c ghÈ chÙ b.

 

Chia BuÒn

Sáng sm, hai n sinh gp nhau:

-Ê, nghe nói tÓi qua nhà mi bÎ æn trm "mÜ®n" cái cát-xét hä?

-!

-BuÒn chÜa! VÆy còn mÃy cun bæng... mày cho tao luôn Çi. ñ mÀn chi?

 

Siêu T ñin

 

-Butterfly: bÖ bay
-French fries: Pháp chiên.
-Ý kin: Italian ant.
-Hành Çng: Onion cave.
-Tàu la: China fire.
-Hc bå: bå Çâu hc Çó.
-T chÙc: có chÙc rÒi làm ông t ngÜ©i ta.
-Dao Çng: Çng vào là coi chØng dao bay.
-NhÅn nåi: nåi chút na thì có nhÅn Çeo.

Liên Phúc

 

Há Ming Xem Ræng

 

Ræng ca to: DÍ dãi, vui tính. Có nhiu khä næng trong lãnh vc ngh thuÆt.
Ræng nhÕ nhÜ ræng chut: Khôn ngoan (có phÀn lÃn lÜt ngÜ©i khác) khó thân thin.
Ræng hô: Mc thÜc, kht khe vi mình, ÇÒng th©i cÛng Üa... cåp vào Ç©i tÜ ngÜ©i khác. SÓng nhiu v ni tâm. Không Üa nhng môn hc rc rÓi.
Ræng khnh (mt bên): Thông minh, dí dÕm. HÖi lãng mång, thích ch© Ç®i nhng s bÃt ng©.
Ræng Çu, khít nhau: Nhiu t tin. Có óc t chÙc.


Hoàng Trân
(st)

 

Câu ñÓ

1.Xe gì mt ca?
2.Có hai chic xe honda và xe hÖi Çang chåy Çua nhm hÜng v b© sông. HÕi chic xe nào së thng?
3.Trên tr©i có ging nÜc trong, có con rn bò lên cái mÒng ÇÕ chét. ñÓ là cái gì?
4.Mt næm có 12 tháng. Mt tháng có 30 ngày, chn mt ngày trÒng cây không rÍ.

VÛ Âu (st)

 

Giäi ñáp

1. Xe tæng.
2. Chic nào cÛng phäi thng, nu không lt xuÓng sông sao!
3. ñèn dÀu.
4. 23/12 ÇÜa ông táo v tr©i, cây nêu.

 

Lnh Bác Sï

Con: Ba Öi! ba Öi! dÆy ngay, dÆy ngay!
Ba: (hÓt hoäng) có chuyn gì th con?
Con: ñn gi© uÓng thuÓc ngû rÒi ba å! Ba dn con nhc ba mà.
Ba: !!!...

 

Mê Tín

-Anh Çang làm gì Çây?
-Tôi Çang suy nghï v cuÓn sách chÓng mê tín dÎ Çoan mà ngày mai së bt tay vào vit.
-Sao không bt tay vào vic tØ hôm nay Çi?
-Có Çiên không hôm nay thÙ sáu 13 Çó. Xui lm không khi s ÇÜ®c Çâu, c Çó !!!..