Make your own free website on Tripod.com

 

Ting ru

"u Ö" ting mË ru con
ñÜa theo nhÎp võng mÕi mòn trông mong.
"Ví dÀu" ging hát Ãm lòng
Con êm giÃc ngû, yên lòng mË cha. 

Bây gi© trong cänh chia xa
Còn Çâu hÖi Ãm mË già næm nao.
NgÆm ngùi mt giÃc chiêm bao
Ting ru væng vng bit bao là buÒn.

NhÃt Thanh

Bit phÜÖng

ñêm nay træng sáng sân nhà
NhÜng lòng con thÃy xót xa Çau buÒn.
Ngm træng mà l con tuôn
NgÜ®c dòng nh låi chuyn buÒn næm xÜa. 

Ngày ra Çi mË tiÍn Çüa
CÖn mÜa nÜc mt bao gi© con quên!
ñành thôi nghÎch cänh b dâu
Nh thÜÖng cÛng chÌ ngÆm ngùi ngm træng.

ñêm nay con thÃy bæn khoæn
ThÜÖng mË nÖi Çó lÈ loi mÕi mòn,
Træng lu træng khuyt træng tròn
Xin soi lòng trÈ hÜng v mË yêu.

Mng L