Make your own free website on Tripod.com

Ni

T

 

Ngày xÜa khi mi vào ni trú
Cô bé còn nguyên nét trÈ thÖ
Tóc dài gói trn b© vai nhÕ
Môi cÜ©i chÜa ÇÜ®m chút Üu tÜ.

Mi tuÀn ÇÜ®c phép tr v thæm
Cô bé tung tæng bÜc vi vàng
Áo trng reo cÜ©i trong nng sm
Nim vui Çan kín gót chân chim. 

RÒi bé ln dÀn trong ni trú
Ht rÒi nhí nhänh...VÈ suy tÜ
In trên khoé mt nhiu mÖ mng
Có lúc ch®t buÒn nghï vÄn vÖ. 

CuÓi tuÀn, cô bé vÅn ÇÜ®c ra
Bâng khuâng cô chng chÎu v nhà,
Lng nhìn lá røng bay trong gi
Bng thÃy hÒn mình thoáng bÖ vÖ.

Hoàng Trân