Make your own free website on Tripod.com

Ni Lòng

(Thân tng bån Quÿnh Hoa)

  

Chiu nay cô ngÒi hc
Gió mây tr©i lang thang,
Sao hÒn cô Çâu mÃt
ChÌ vÜÖng mang ni sÀu.

Cô nghï ng®i nhng gì,
Và nh Çn ai Çây,
Cho chiu buÒn mây tím
Long lanh khóe mi buÒn.

Mi ngày vi trang giÃy
Cây bút mc trong tay,
NhÜng sao trang giÃy trng
Mãi vÅn còn y nguyên.
 
Tôi khuyên cô lÀn na
Hãy chú chép bài.
KÈo thÀy mà bt gp
Cô bÎ Çòn, tôi Çau.
 

ThÕ Con