Make your own free website on Tripod.com

Ngày Cûa Ba

 

Næm ba tui, nó lí lc vô tÜ, sÓng trong tình yêu thÜÖng trn vËn cûa mi ngÜ©i nhÃt là cûa mË nó. Nó ln lên theo th©i gian, vào lp mt nó cùng lÛ bån ê a mãi câu ca dao trong bài hc thuc lòng "Công cha nhÜ núi Thái SÖn, nghïa mË nhÜ nÜc trong nguÒn chäy ra". Nó chng buÒn thc mc công cha, nghïa mË là gì. Vào lp bÓn, "các em tÆp Çin s liên låc nhé". Ting cô giáo nó nhc nh. Nó nhìn trang ÇÀu cûa quyn s liên låc "H và tên hc sinh", nó nn nót tên nó. Nó nghï thÀm sao dÍ th nhÌ, bng mt nó chåm phäi dòng ch "h và tên cha". Nó cn bút, nhìn qua Çám bån cùng bàn. Tøi nó Çang chæm chút tØng nét ch. Chiu v nó sà vào lòng mË "MË Öi, h tên cha là gì h mË?", mË nó ngØng tay Çan, vuÓt nhË mái tóc dài loe ngoe cháy nng cûa nó, "ñ Çó mË Çin cho, con Çi hc bài Çi". TÓi Çó nó mang vào giÃc ngû mt lô thc mc, cha nó là ai, tên gì, và có thÜÖng nó không.

CuÓi næm hc, nó ÇÜ®c giäi hc sinh xuÃt sc. Ngày nó lãnh thÜng chÌ có mË dt Çi. Nó lic mt nhìn sang nhÕ Nhi, nhÕ ngÒi gia ba mË. NhÕ Çang lin thong không ngØng, chØng nhÜ Çang Çòi mua gì Çó, nó thÃy ba Nhi gÆt gÆt ÇÀu. Nó ngÜc nhìn mË, mË sit nhË tay nó rÒi quay Çi ch khác, nó thoáng thÃy mt mË long lanh. Nó chÜa Çû khôn Ç hiu ÇÜ®c ánh mt mË lúc Ãy.

K tØ Ãy, nó thèm ÇÜ®c ba ÇÜa Çón Çn trÜ©ng nhÜ con Nhi, con Vân, thèm ÇÜ®c ba mng yêu khi vòi vïnh nhÜ con Yn. Vào nhng dÎp Noel, nó vui trong nim vui ÇÜ®c ba mË ÇÜa Çi sm ÇÒ chÖi cûa anh em thng Tô, con Mén cånh nhà. MË nhÜ Çc ÇÜ®c nhng khao khát cûa nó, mË chng bit làm gì hÖn ngoài vic bù Çp cho nó bng nhng món quà thit ln.

Nim mong Üc ÇÜ®c bit mt ba nó Çã Çn. Ngày ra phi trÜ©ng Ç qua Úc theo din Çoàn tø, nó hÒi hp khôn tä. MË nó chÌ cho nó bit ngÜ©i bäo lãnh mË con nó không ai khác chính là ba nó cách Çó mt tuÀn. NgÒi trên máy bay, nó phân vân không bit nó së gi là ba nhÜ con Nhi, hay bÓ nhÜ con Mén. Bi vì tØ lâu nó chÌ ÇÜ®c nghe hai danh tØ Ãy chÙ chÜa tØng ÇÜ®c dùng qua bao gi©, mà ÇÓi vi nó ba hay bÓ Çu hay nhÜ nhau. Nó quay qua mË "MË Öi, con gi là ba hay bÓ h mË?". MË nhìn nó mt lúc lâu rÒi cÃt ging trÀm trÀm "Tùy con gái cÜng cûa mË".

Nó dáo dác nhìn quanh phi trÜ©ng Ç tìm kim, nó thÃy nó và mË låc lõng quá trÜc quang cäng rng ln cûa phi trÜ©ng, ÇÓng hành l mi lÃy xuÓng nm bên cånh dÜ©ng nhÜ cÛng nhÕ hÖn. Nó nép vào ngÜ©i mË, bÃt ch®t nó thÃy mt ngÜ©i Çàn ông Á châu Çang len lÕi trong Çám hành khách tin v phía nó Çang ÇÙng. Nó Çoán chØng là ba nó. Nó ÇÜa mt thÀm hÕi mË "Ba con phäi không mË ?", mË gÆt nhË ÇÀu. NgÜ©i Çàn ông Çó Çã Çn trÜc mt mË con nó. Nó m ming ÇÎnh kêu lên ting ba thit ln cho trn nim mÖ Üc cûa nó. NhÜng hai quai hàm nó ch®t cÙng låi khi nó bÃt ch®t nhìn thÃy mt ÇÙa con gái Ç chØng mÜ©i ba, mÜ©i bÓn Çang nm tay ngÜ©i Çàn ông. ñÙa con gái ÇÜa Çôi mt to Çen lay láy ht nhì nó låi nhìn mË nó. BÃt ch®t ÇÙa con gái quay låi ngÜ©i Çàn ông "Ai vÆy daddy?". C nó ch®t nghèn nghËn, mt nó cay xè. Nó lÖ mÖ hiu ÇÜ®c daddy cÛng nhÜ tØ ba hay bÓ. Chung quanh nó kÈ qua ngÜ©i låi nhÜng nó chng nhìn thÃy gì bi mt nó Çã nhòa Çi vì nÜc mt, tai nó lùng bùng khi nghe ting ngÜ©i Çàn ông ngÆp ngØng nói vi mË nó "ñây là con anh, con chào dì và chÎ Çi con".

Gia Çình nó dn v chung vi mt ngÜ©i bà con, nó tránh gp mt ba nó, ngÜ©i mà nó cÙ tÜng chÌ là ba cûa riêng nó. Ngày Fathers Day, trÜ©ng phát Çng phong trào vit væn v cha mình. Nó chng vit ÇÜ®c Çn mt ch. Có lÀn nó thÀm trách mË sao låi qua Çây gp ba làm gì. MË nhìn nó nghiêm nghÎ "TÃt cä chÌ vì tÜÖng lai cûa con thôi". Ngày qua ngày, nó dÀn dà hiu ÇÜ®c cái gì gi là "Tåi hoàn cänh" nhÜ Çã có lÀn ba nó giäi thích cho s vng mt cûa ông trong suÓt th©i thÖ Ãu cûa nó.

Chiu nay sau khi chia tay vi lÛ bån, nó räo bÜc trong khu shopping gÀn nhà. Nhng hàng ch quäng cáo, chúc mØng cho ngày Fathers Day ÇÆp vào mt nó. ñã bao næm qua thÀy cô không còn bt hc sinh cÃp hai hay sinh viên nhÜ nó bây gi© phäi vit v cha mình na, cho nên chng còn gì nhc nh cho nó Çn ngày này. Nó ch® thÃy lòng mình chùng xuÓng, cái ham muÓn ÇÜ®c gi ba nhÜ ngày nào låi tr mình khi nó ch®t nhÆn ra rng nó cÛng còn có mt ngÜ©i cha, mt nguyên nhân Ç cho ngày này ÇÓi vi nó Çc bit hÖn và mang nhiu nghïa hÖn. Nó nhÄm tính, chÌ còn hai ngày na. Nó tåt vào mt ca tim bán quà tng gÀn Çó. TÀn ngÀn mãi nó chng bit ba nó së thích món gì, bi vì nó chÜa tØng bÆn tâm ti ông, chÜa tØng chú Çn màu áo nào, màu cà-våt nào mà ông hay dùng nhÃt. ChÌ có ông là ngÜ©i kiên trì, luôn luôn quan tâm ti nó bng nhng lÀn thæm nó, hoc nhng món quà trong dÎp lÍ tt Ç rÒi ông phäi tr v vi ánh mt buÒn buÒn, pha chút hÓi hÆn trÜc thái Ç dng dÜng cûa nó. Nó ch®t nghe mn mn Çôi môi. Nó vi tay lÃy quä cÀu bng thûy tinh vi dòng ch "I love you Dad" ÇÜ®c lÒng bên trong, ÇÜa cho ngÜ©i bán hàng. Nó có th hình dung ÇÜ®c ánh mt vui sÜng cûa ba khi nhÆn câu nói Çó nhÜ mt l©i thú ti mun màng cûa nó.

Thøc NguyÍn