Make your own free website on Tripod.com

K Nim Vui BuÒn Mt Næm

 

Ngày 2/8/1997 vØa qua chính là ngày k nim nhóm TH tròn mt tui. Sau mt næm làm báo, vi bao træn tr, khó khæn và cä nhng vui buÒn mà nhóm Çã träi qua cuÓi cùng gi© phút mà ai ai cÛng mong Ç®i Çã Çn. Vào mt gi© trÜa ngày 2/8/1997, bui tic mØng sinh nhÆt TH chính thÙc bt ÇÀu. Thoåt ÇÀu không khí còn lånh lëo bi hÖi Çông vÅn còn Çâu Çó. DÀn dÀn räi rác vài ngÜ©i, rÒi các bån lÀn lÜ®t kéo Çn Çông Çû Çã Çánh tan cái lånh Ãy Çi lúc nào mà chng ai hay. Tip sau Çó là phÀn Äm thc, món æn chính vÅn là BBQ quen thuc do các chàng Çäm nhÆn Çã làm các cô æn mà cÙ tÃm tc khen mãi, rÒi nào là salad, rau câu, trái cây và còn cä bánh kËo Ç nhâm nhi na chÙ. Tuy bui tic không thÎnh soån nhÜng chc hn các bån hôm Ãy ai cÛng ÇÜ®c mt bøng no nê, låi còn ÇÜ®c các cô, các cÆu TH phøc vø chu Çáo na.

Sau ba ting ÇÒng hÒ æn uÓng, giao lÜu gia bån Çc và thành viên nhóm TH, CT Çã thay mt nhóm chào mØng quan khách Çn tham d. Ging nói Ãm áp cûa CT Çã ÇÜa không khí tr nên thân thin và Ãm áp hÖn khi cô bày tÕ s vui mØng Çn gÀn bÓn mÜÖi bån Çc và các bác, các chú Çã dành chút th©i gian qu báu Ç Çn chung vui cùng TH. Cäm Çng thay có bån tÆn Wollongong Çã không ngåi lái xe hàng gi© Ç v kÎp d tic. Và bây gi©, giây phút mà nhóm mong Ç®i Çã Çn, ct bánh sinh nhÆt (tinh thÀn æn uÓng cao Çó mà). HÖn mÜ©i bàn tay xinh xn Çã tay chÒng lên tay và hào hÙng Çt nhát dao ÇÀu tiên xuÓng bánh. Lúc Ãy không ai bäo ai các bån ÇÒng hát bài "Happy birthday". Khúc hát dÍ thÜÖng Ãy trôi qua, tØng dïa bánh ÇÜ®c truyn tay nhau.

ñúng 7 gi© tÓi, trò chÖi ÇÀu tiên do NT làm quän trò bt ÇÀu. Lém lÌnh thay NT Çã làm cho bit bao bån Çc Çã phäi d khóc d cÜ©i vì cái trò ghét thÜÖng rÒi låi Çánh hay hôn. Có bån thì ÇÜ®c âu ym vuÓt ve vì ÇÜ®c thÜÖng Çó mà, còn ghét thì phäi chÎu Çau vÆy. NhÜng có ai Çó låi thì thÀm Çó là ghét yêu ÇÃy!. Ht trò thÜÖng ghét låi Çn trò nu thì. LÀn này do ngÜ©i quän trò bÃt Çc dï CL ra Çiu khin. Cái ging dí dÕm và khéo pha trò cûa cô Çã làm các bån cÜ©i læn cÜ©i bò. LÀn lÜ®t nhng mnh Ç Nu và Thì ÇÜ®c vit ra và giao phó cho tr©i quyt ÇÎnh. Kt quä thì trong khoäng hai mÜÖi cp tham d hôm Ãy có ba cp ÇÜ®c trn là có hai mnh Ç æn nhÃt, phäi chæng ÇÃy là... tr©i phäi không qu dzÎ...

Hai trò chÖi nhÕ cÛng Çû làm các bån cÜ©i thÃm mt, vài phút nghÌ ngÖi Ç chuÄn bÎ cho tit møc nóng bÕng nhÃt Çêm Ãy. ñúng 9 gi©, ting nhåc xÆp xình vang lên m màn cho Çêm Disco TH. Các bån ai nÃy Çu thi nhau lc ÇÀu mình tÙ chi theo Çiu nhåc mà quên Çi cái lånh cûa Çông Çang giæng kín ngoài tr©i. K Çn là các Çiu nhåc tr tình. Ôi! sao các chàng trai hôm Ãy ga-læng quá, m©i ht cô này ti cô kia, nhng Çôi chân lä lÜt Çâu kém chi ai.

Bui tic kt thúc vào lúc 11 gi© tÓi. Các bån kéo nhau ra v trong vui vÈ và cÛng không quên gi låi nhóm nhng câu chúc tÓt ÇËp và ÇÀy chân tình. Bui tic nào mà låi không tàn, và cuc vui nào låi không qua Çi nhÜng còn låi chæng Çó là nhng thÎnh tình mà bån Çc gÀn xa Çã dành cho nhóm TH trong suÓt mt næm qua. Tình cäm Ãy Çã giúp cho nhóm TH t tin hÖn và vng bÜc trên con ÇÜ©ng làm báo trong tÜÖng lai. Hn nhiên là bên cånh Çó còn có các vÎ månh thÜ©ng quân, thÀy cô trÜ©ng vit ng, qu phø huynh Çã thông cäm và giúp Ç nhóm v mi mt. ñc bit là s Çoàn kt và h tr® lÅn nhau cûa các bån trong nhóm. Tuy bÆn rn vi bài v trong trÜ©ng nhÜng các bån Çã cÓ gng dành th©i gian và tâm trí Ç ÇÜa tÆp san TH Çi lên theo yêu cÀu bån Çc. Mi n lc mà các bån bÕ ra chính là s yêu thÜÖng cûa Çc giä ÇÓi vi t© báo mà chúng ta Çang có ÇÜ®c, nhÜng nh ÇØng dØng chân låi nhé các bån TH!

HÒng NhÜ