Make your own free website on Tripod.com

Bánh

ChuÓi

NÜng

 

VÆt liu:

-1 näi chuÓi sÙ 1kg
-400g bánh mì låt
-50g sa Çc
-100g bt mì
-20 cng lá dÙa
-300g dØa nåo sn
-400g ÇÜ©ng trng
-50g bÖ vanille
-1/2 mung cà phê muÓi
-1 khuôn tròn 2 tÃc

 

Cách làm:

Gian Çoån 1

ChuÓi lt vÕ, nÃu nÜc sôi luc sÖ Ç chuÓi không bÎ chát. Vt ra ra såch, Ç ráo, xt khoanh tròn dÀy Ç 5 ly- 1 phân, cho 50g ÇÜ©ng vào trn Çu Ç 1 gi© chuÓi thÃm ÇÜ©ng.
DØa vt 50g nÜc cÓt Ç riêng, vt thêm 600g nÜc däo.
Lá dÙa ra såch, ct khúc, xay nhuyÍn, vt lÃy 50g nÜc cÓt. Bánh mì xÈ nhÕ, Ç vào thau.

Trn chung bt mì, ÇÜ©ng, nÜc lá dÙa, nÜc dØa däo, muÓi, vanille quÆy Çu, ÇÜ©ng và bt tan ht là ÇÜ®c, lÜ®c hn h®p này vào thau bánh mì, ngâm Ç 10 phút.

Lót giÃy dÜi Çáy khuôn, cho 1 mung xúp bÖ vào thoa Çu khp Çáy và chung quanh thành.

 

Giai Çoån 2

Múc hn h®p bánh mì vào khuôn dày 1.5 phân, khÕa bng mt, xp mt lp chuÓi cho bít ht lp bt. Bt còn låi cho sa vào trn Çu, tip tøc múc vào khuôn cho phû lp chuÓi, bt dày Ç 1 phân rÒi Çn lp chuÓi, tip tøc Çn ht, trên cùng là lp bt.

NÜng bánh: Cho bánh vào lò, Ç la trung bình. NÜng Ç 1 gi© lÃy bánh ra, rÜi nÜc cÓt dØa lên mt, cho bánh vào nÜng tip. Mt bánh vàng Çu là chín. LÃy bánh ra rÜi bÖ còn låi lên mt bánh cho bánh ÇÜ®c thÖm và béo.

Lan HÜÖng