Make your own free website on Tripod.com

Hoa Vông Vang

 

Các bån mn, nu các bån Çã tØng cp sách Çn trÜ©ng thì chc hn ai cÛng quen thuc vi ngày Hin ChÜÖng Nhà Giáo 20-11, là ngày nhc nh chúng ta công Ön dåy d cûa thÀy cô. Nhân dÎp này TH xin dành trang Hoa Dâng ThÀy Cô Ç chúng ta cùng nhau ôn låi nhng tÆn tøy, yêu thÜÖng mà thÀy cô Çã lng lë dành cho bao th h hc trò chúng ta.

ThÜa thÀy cô, chúng em xin mÜ®n trang HDTC Ç gi Çn thÀy cô nhng áng væn, vÀn thÖ tuy mc måc nhÜng gói ghém tÃt cä tình yêu thÜÖng và lòng bit Ön Çn thÀy cô.

 

Ba ÇÙa ngÒi ta lÜng Çc sách trong công viên. Tr©i trÜa trong xanh, mênh mông v©i v®i, vài cÖn gió thoäng qua làm nhng cánh vông vang trên ÇÀu rt rÖi lên trang sách. NhÕ Thanh cÀm cánh vông vang chép chép ming, chc nhÕ Çang nghï Çn mÃy mÄu nem chua ÇÕ hÒng, cay cay, Çim vài lát t và ít cng rau ræm gói trong nhng chic lá vông vang xanh xanh bán trÜc cng trÜ©ng. Hoa thì lng lng lùa ht m cánh hoa sang bên rÒi cm cúi Çc sách tip. Tôi mân mê cánh vông vang, ngÜc nhìn bÀu tr©i lÒng lng, mi Çó mà tháng mÜ©i mt Çã v...

Quê tôi lúc này chc vông vang n ÇÀy, ÇÕ rc tØng góc phÓ, vÜ©n cây. MÃy gÓc vông vang trong sân trÜ©ng næm cÛ có lë cÛng phû ÇÀy hoa và bn hc trò tiu hc chc låi tranh nhau nht lÃy mà ép bÜm, ép hoa thay cho nhng cánh phÜ®ng vï him hoi, còi cc. Quê tôi nghèo, ÇÃt Çai cn ci, cây gì trÒng lên rÒi cÛng Óm tong teo, èo ut héo hon, chÌ có vông vang là trung thành, chÎu thÜÖng chÎu khó vi ngÜ©i dân mà xanh tÓt quanh næm. Nhng cây vông vang gai góc, xù xì là nguÒn l®i, là måch sÓng cûa cä vùng quê nghèo nàn nng cháy. NgÜ©i ta trÒng nhng dây tiêu bên cånh nhng gÓc vông vang, Ç cây hút nha tØ lp ÇÃt khô cn lên mà nuôi sÓng dây tiêu nhÜ nuôi sÓng mt loài tÀm gi. Nhìn vào vÜ©n vông vang, ngÜ©i ta có th Çoán bit tiêu næm Çó có ÇÜ®c mùa không. Vông vang càng xù xì, càng gai góc thì tiêu næm Ãy låi càng sai, càng to vì vông vang Çã truyn ht nha sÓng cûa thân mình sang nhng dây tiêu mÕng mänh. Tiêu tÜÖi tÓt bao nhiêu thì vông vang càng héo mòn bÃy nhiêu, cä hai bù trØ cho nhau nhÜ mt ÇÎnh luÆt thÆt khc nghit mà tr©i Çã vë bày cho trÀn th. Næm tháng qua Çi, ht mùa tiêu này låi Çn mùa tiêu khác, nhng cây vông vang vÅn âm thÀm ÇÙng Çó, cm cøi vi tháng ngày, tÆn tøy ch che, nuôi sÓng cho vÜ©n tiêu ÇÜ®c mùa, mang låi nø cÜ©i trên nhng vành môi nÙt nÈ cûa ngÜ©i dân quê nghèo khó. VÆy Çó, mi lÀn ÇÜ®c mùa tiêu, dù héo ht th nào vông vang cÛng gng gÜ®ng n ÇÀy nhng chùm hoa ÇÕ rc nhÜ Ç mØng vui vi mt næm tiêu sai mùa, nhÜ Ç chia tay vi nhng håt tiêu mà vông vang Çã ch che suÓt cä næm dài, nay Çû ln mà bay Çi khp min ÇÃt nÜc. Hoa vông vang cÜ©i tÜÖi, chng màng chi Çn nhng tháng ngày khó nhc, ÇÜa lp cÛ Çi qua và chào Çón lp mi Çn.

Ôi nhng cây vông vang xù xì ÇÙng âm thÀm bên l cuc sÓng, mit mài cùng næm tháng nhÜ nhng thÀy cô mit mài vi tháng næm. Phäi rÒi, thÀy cô chính là nhng cây vông vang cao to nhÃt, suÓt Ç©i tÆn tøy Çem nha sÓng thân mình truyn cho lp hc trò. TØng th h lÀn lÜ®t Çi qua, không mt ai ngoänh låi nhìn vÜ©n vông vang già mi lúc mt xác xÖ. Ngh giáo nghèo nàn nhÜ mänh ÇÃt quê tôi bÓn mùa cn ci, vÆy mà vông vang vÅn mãi ÇÙng bên Ç©i, tip tøc ch che cho nhng th h tip sau Çi qua suÓt bao mùa giông bão. Nhng cô cÆu hc trò thì cä Ç©i vÅn là dây tiêu tÀm gi, uÓng nha vông vang Ç trÜng thành nhÜng khi Çû lông Çû cánh thì låi bay thÆt xa mà quên mÃt ci cây già xÜa cÛ. Mùa hoa nào vông vang cÛng ÇÕ rc, mt màu ÇÕ ÇÖn sÖ, chân chÃt, bao dung, vÅn cm cøi gom góp sc hÜÖng, cht chiu nha sÓng cho Ç©i dù mänh ÇÃt dÜi chân mình có là sÕi Çá.

Tôi ép cánh vông vang vào ngc, 20-11 sp v, mt dây tiêu låc loài cÛng sp tr v xi vÜ©n vông vang cÛ, thÀy cô Öi!

NhÆt Hå