Make your own free website on Tripod.com

Hn

Ngay lÀn ÇÀu tiên thÃy hn xuÃt hin nó Çã chi vi, buông rÖi chic dép Çang cÀm chuÄn bÎ chÖi ném lon, nó kêu thÀm trong bøng, "Thôi tiêu rÒi, gp thÙ d rÒi! Tr©i Öi là tr©i, con trai gì mà Çiu quá xá", này nhé áo trng bÕ vào quÀn, cái loåi väi bóng lÜng mm mm chc "siêu" hay "sít" gì Çó. QuÀn tây ûi ly bén ngót, con ruÒi nào vô phúc bay ngang chc bÎ cÙa làm hai cht không kÎp ngáp luôn cÛng nên. Ôi còn cái ÇÀu, ÇÎnh tranh tài vi con nhím hay sao mà xÎt cä tÃn keo cÙng ngc, còn na nghe, con trai gì nÜc da trng nhách Èo lä thÃy mà n. BÄm sinh nó là chúa s® con trai loåi này, vÆy mà hôm nay "cái thng con gái" này di cÜ Çn xát vách nhà nó. Dù là con gái nhÜng tØ lâu nó Çã ÇÜ®c tôn vinh làm "sÜ tÌ", trùm cûa con hÈm này. Lúc ÇÀu nghe nói có gia Çình di cÜ ti nó ÇÎnh bøng bæng nó së có thêm mt tay bÆm tr®n na, nào ng©!... Nó ngán ngÄm nhìn t© lÎch, thôi Çúng rÒi hôm nay ngày 14, mi m màn nghÌ hè Çã xui rÒi.

Chiu Çn, nhÜ thÜ©ng l Çàn em nó tø tÆp trÜc sân nhà nó Ç chÖi Çá cÀu, bn bi, ch®t nó nghe thng Tí mÕ nhn nói vi Hùng ÇÀu qun:

-Ê, nhà Çó mi chuyn v nhÜng không có ngÜ©i ln, chÌ có mt anh tên KhÜÖng Çang hc kinh t ngoåi thÜÖng gì Çó, änh hin lm, kìa änh kìa.

Nó nhìn qua bên kia thÃy hn Çang cÜ©i cÜ©i vi hai thng Çàn em phän chû, nó ni sùng trong bøng "cái con mø này láo thÆt! dám quyn rÛ Çàn em cûa ta hä? ". Nó mím môi Çá månh chân và trái cÀu vút qua, và bay thng vào mt hn. Hn tt hn "nø cÜ©i Çu giä", nó giä v© xin li nhÜng khi cúi xuÓng lÜ®m trái cÀu nó khoái chí cÜ©i thÀm "1-0, làm gì ÇÜ®c nhau nào? cái ÇÒ bà bóng! ". Nó tÌnh røi chÖi tip mc cho hn ÇÙng Çó, chc là Çang tÙc ói máu ra.

Hn Çáng ghét bao nhiêu thì cây mÆn nhà hn låi Çáng yêu bÃy nhiêu, trái già trái non, ôi thôi lûng lng. TrÜc kia lúc còn bác Næm (chû cÛ cûa cæn nhà) Çây thì coi nhÜ nó thoäi mái toàn quyn "tàn sát" cây mÆn, còn bây gi© cái gã "con gái" này mt cÙ Çc ra khi mÃy lÀn hn bt gp nó Çang thøt ló nhìn qua cây mÆn. Cái gã "KhÜÖng khùng" này nhìn tÜng Çã "bóng" rÒi, không ng© mt låi càng ngu båo hÖn na, không bit Çiu phäi quÃy vi hàng xóm gì ht, "ÇÜ®c rÒi cà chn phäi không, hãy Ç®i ÇÃy có ngày bà së lt såch lá luôn cho bit", nó hÀm hØ.

Sáng chû nhÆt, sau mt giÃc ngû dài nó thÙc dÆy m tû lôi ra mt chic quÀn jean båc tua Óng và mt chic áo ct våt, chøp lên ÇÀu cái "bê rê", xt vào chân Çôi giày trng, vÆy là xong, vi tay dt con nga st- chic xe Çåp cuc tay ngang- nó ÇÎnh bøng sau khi Çi bÖi xong nó së Çi "dÙt" bt chiên và "xÓp" chè thåch, sau Çó së lÜ®n lòng vòng ti mÃy nhÕ bån Ç rû Çi æn tip. Ch®t nó cøt hn cái nghï ÇÀy tính "xc cháp" Çó bi vì vØa dt xe ra ti cng nó Çã thÃy mt con nhÕ rÃt ÇËp và Çiu trong chic ÇÀm màu hÒng phÃn Çang chÓng xe ngó dáo dác. Nó hÖi thc mc nhÜng khi thÃy chic nÖ màu hÒng t bÓ trên ÇÀu con nhÕ là nó Çoán ra lin:

-Này, bån tìm KhÜÖng phäi không?. Nhà k bên.

Nó chÌ qua nhà gã, nhÕ mÌm cÜ©i cám Ön pha chút ngåc nhiên chØng muÓn hÕi sao bån bit, làm gì không bit, thÃy æn mc là bit cùng h cäi lÜÖng rÒi, hng bit ba nay hai ÇÙa nó ÇÎnh Çi hát råp nào vÆy tr©i?. Tr©i chÜa kÎp trä l©i thì hn trong nhà ÇÄy xe ra, há mÒm ÇÎnh khoe cái ÇÒng tin Çáng giá ba cc ra cÜ©i cÀu tài vi nó. Nó ngó lÖ lên cây mÆn, xí mt cái rÒi thót lên "chin mã" Çåp Çi tuÓt luÓt. B hn tÜng nó ra tay chÌ dùm vÆy là hn có th cÜ©i vi nó sao? ñØng có mÖ! Ni thÃy chic xe cûa hn là nó Çã thÃy ghét rÒi Çúng là chû nào t nÃy mà, con trai gì Çi xe "mng mÖ" (dream 2) bóng lÜng. ñiu Çáng nói là xe gn ÇÀy Çû vè, hai kính chiu hÆu, thêm cái giÕ xe phía trÜc y chang con gái, nó còn nghï nu có th, vài ba sau hn së tæng cÜ©ng cái nÖ màu ÇÕ lên trÜc c xe na cÛng không chØng. MuÓn cÜ©i làm quen hä "diÍm"?. Cái thÙ không bit Çiu vi lÓi xóm, nó còn tÙc anh ách trong bøng kìa, làm quen hä? Còn khuya!

Chiu, sau khi Çi chÖi v nó ngó ngay qua cây mÆn cho Ç thèm, nó phát hin ra cây mÆn trøi lûi trái, chÌ còn mÃy trái xanh lè và non èo thôi, bng nhiên cøc tÙc cûa nó chåy lên ti ÇÀu làm nó muÓn tá hÕa. Thì ra cái gã không bit Çiu này Çã vét såch cho cái con nhÕ "hoa hôi" hÒi sáng rÒi. Tr©i Öi! cái ÇÒ dåi gái. ñôi mt n Çom Çóm cûa nó càng tÙc tÓi hÖn khi nó nhìn thÃy hn ta Çang ngÒi cånh gÓc mÆn Ç lau chùi chic "mÖ mng trên mây" cûa hn. Hn ngÜc lên ÇÎnh ngoác mÕ ra cÜ©i vi nó nhÜng có lë thÃy b mt hình s cûa nó cæng quá nên hn hoäng hÒn cúi ngay xuÓng làm b lau xe. Giä nai hä? ÇÜ®c rÒi phäi tính gÃp mÓi thù này.

Vào nhà nó tÙc tÓi Çi ti Çi lui nghï k:

- có rÒi! - nó reo lên - hn lau chùi xe chc sp sa Çi Çâu, à làm gì không có hËn, ba nay chû nhÆt mà.

Nó ra sau bp moi ra næm cái bÎch ni-lon và cÛng tìm ngÀn Ãy dây thun, ra vòi nÜc loay hoay hÙng ÇÀy và ct låi. Lë ra không dùng ti nhiu nhÜ th nhÜng nhÃt quyt "trä thù" nên nó phäi làm dÜ ra tÓt hÖn, nó nghï th. Xong xuôi Çâu ÇÃy nó lên lÀu m ca ra ban công ÇÙng ch©, Çúng nhÜ d Çoán khoäng mt ting rÜi sau khi c nó sp bin thành c ngng thì nó thÃy hn hí hng dt xe ra, canh hn ra vØa Çn gia sân Çúng tÀm chi, nó trên lÀu hai tay cÀm hai bÎch nÜc ném xuÓng, trúng ht hai bÎch, làm sao mà høt ÇÜ®c, trùm chi Çáo mà!. Hn còn Çang ngÖ ngác thì nó Çã tót vào nhà Çóng sÀm ca låi, ôm bøng cÜ©i ngt nghëo khi tÜng tÜ®ng ti cái "ÇÀu nhím" bÎ Üt nhËp và xËp lép xuÓng. CÜ©i Çã Ç©i nó mi tung tæng xuÓng lÀu ra sau bp m tû lånh, nó ngåc nhiên "Cái gì Çây, có thit không? Sao r mÆn ai mua giÓng mÃy trái bên hn quá vÆy?". ChÜa kÎp hÕi, mË nó Çang chiên cá xoay qua mÌm cÜ©i:

-Chó con, có mÆn Çó æn Çi, cûa cÆu KhÜÖng nhà k bên gi cho Çó. Con trai ngÜ©i ta dÍ thÜÖng nói chuyn lÍ Ç, ht sÙc tØ tÓn, låi tÓt bøng na, bÕ ngày chû nhÆt Çi dåy thêm cho trÈ mÒ côi. Cä cô em h cÛng dÎu dàng hòa nhã ghê. Con coi mà hc hÕi nha, con gái gì mà vô Çåi hc rÒi còn lóc chóc nhÜ con nít th kia.

"Tiêu rÒi, tiêu thÆt rÒi! " nó kêu thÀm trong bøng rÒi ÇÙng thØ ra Çó mc mË nó nhìn nó lå lùng và lÄm bÄm:

-Cái con này mi nói nhiêu Çó là giÆn rÒi!.

"Cht rÒi! L hn mà nhiu chuyn qua méc mË là mË nó không tha cho nó Çâu", nghï Çn Çó nó Çã hoäng hÒn. TÓi Çó nó sÓng trong tâm trång phÆp phÒng, hÍ nghe ting chuông gi ca là nó cÙ cuÓng lên, nhÜng may thay Çu không phäi là hn. Ngày k tip trôi qua cÛng im lng, nng n nhÜ vÆy. Nó s® gp hn, nó không dám ra chÖi vi lÛ Çàn em na mà lì trong nhà. Nu phäi Çi Çâu thì nó cÙ lÃm la lÃm lét, mË nó lÃy làm lå nhÜng hÕi thì nó chÓi khæng "Không có gì!". MË nó chÌ bit lc ÇÀu ngán ngÄm chào thua "cái nhÕ con trai" hay d chÙng cûa bà.

Sau hai ngày trÓn tránh nó chÎu không ni na, chiu hôm sau, khi Çàn em cûa nó tø tÆp ngoài sân chÖi Çánh Çáo nó bèn mò ra, lúc Çó nó quên chuyn s® gp hn. ñang chÖi ngon trn t dÜng nó nhìn sang bên kia, thÃy "gã hung thÀn" Çang chiu tÜng nó qua hai cái "Çít chai" dày cui cûa gã. Nó hoäng hÒn le lÜi và røt c låi theo bän næng t nhiên. Bng hn bÆt cÜ©i, nó cÛng toe toét cÜ©i theo, t dÜng lÀn ÇÀu tiên nó thÃy hàm ræng có "mt cây hô" cûa hn cÛng dÍ thÜÖng lm chÙ b. VÆy là "hÆn thù" coi nhÜ xóa bÕ, nó nghï th ai biu hn cÜ©i vi nó chi?

TØ Çó v sau nó không còn ghét gã thÆm t na, nhÜng cái chuyn "bà bóng bún thiu" thì nó vÅn không khÕi nhún vai, tr môi mi khi nói ti hn. Cho Çn mt hôm, hai ngày trÜc khi nó theo gia Çình sang nhÆp cänh Úc, sau khi Çåp xe tØ võ ÇÜ©ng v nó Çm mình trong vui buÒn lÅn ln bi nó vØa ÇÜ®c lên nhÃt Çng nhu Çåo nhÜng ÇÒng th©i tØ nay nó phäi tØ bit cái võ ÇÜ©ng thân yêu và quê hÜÖng yêu dÃu cûa nó. ñang miên man suy nghï bng có hai thanh niên lå mt tØ trong hÈm phóng xe ra, ép vào xe nó, hÃt nó væng xuÓng ÇÜ©ng và giÆt chic xe. Nó chÜa kÎp ÇÎnh thÀn thì bng thÃy có mt bóng ngÜ©i lao ti hai gã n, gn låi chic xe và tri hô lên. Hai tên cÜp hoäng hÒn bÕ chåy, ngÜ©i Çó Çn gÀn Ç nó lên và trao låi chic xe cho nó. Nó ngåc nhiên nhÆn ra gã "bà bóng" cånh nhà, nó lí nhí cám Ön. Sau này nó mi bit thì ra hn ta Çang ba Çng huyn Çai tai-ken-Çô, sao nhìn tÜng thÃy "bún thiu" quá vÆy cà?

Chiu hôm nó Çi, nó không có bån bè ÇÜa tiÍn bi nó không muÓn h thÃy nó khóc. Nó bÃt ch®t bt gp hn ngÖ ngác nhìn sang. Má nó mÌm cÜ©i chào tØ giã hn. Xe chåy, hn nhìn theo vÅy tay chào. Qua Çôi kính cÆn mt hn nhÜ vi buÒn và hoe ÇÕ, "RÒi, gi tánh con gái ra rÒi!". NhÜng lÀn này nó không chc gã, mà bng dÜng nó nghe lòng mình chùng xuÓng. Nó cÛng ÇÜa tay vÅy, nhÜng nó không khóc. Tr©i bng Ç mÜa, nó ÇÜa mt nhìn låi nhng con ÇÜ©ng thân yêu lÀn cuÓi, bng em gái nó bäo khë:

-Hình nhÜ anh KhÜÖng kìa.

Qua màn mÜa phû m© lp kính xe nó thÃy hn lái xe theo lng lë trong mÜa. Ti phi trÜ©ng, nó bÆn rn vi giÃy t©, quên pht gã, rÒi nó lên máy bay.

Chuyn tÜng ngû vùi trong lp bøi th©i gian tØ mÃy tháng, rÒi lãng quên k tØ ngày nó sang Úc. Bng chiu nay Çi hc v nó nhÆn ÇÜ®c mt cánh thÜ vi nét ch lå hoc Ç "NguyÍn Cao KhÜÖng", thì ra cûa gã hàng xóm lúc trÜc.

-Sao gã låi có ÇÎa chÌ cûa mình cà? chc con "teo huyn" bÈo mép này cho hn chÙ không ai vào Çây ht.

Nó bÒi hÒi m bao thÜ ra xem. Bên trong không có gì ngoài mt bông mÆn ép khô và mÃy Çoån l©i cûa hai bài hát Em còn nh hay em Çã quênDï vãng"...ngày xÜa em cÃt bÜc ra Çi, không tØ giã Ç lòng anh nuÓi tic mÓi tình chìm cuÓi tr©i xa, ngày Çó xa nhau... ". Nó lÄm nhÄm Çc, bên ngoài Sydney chiu nay tr©i bng Ç mÜa và mÜa bây gi© dÜ©ng nhÜ còn rÖi tØ trong mt.

CÕ GÃm
Mn tng KhÜÖng.
K nim tÓi thÙ hai 14-4-97.