Make your own free website on Tripod.com

Dòng NÜc Yêu ThÜÖng

Tôi quen em Çúng hai mùa træng, bit em Çêm trung thu, rÒi xa em ngay rm tháng mÜ©i. Tôi không tØng träi nhÜng cÛng Çã Çi qua Çôi ba cuc tình, nhng cuc tình dài hÖn hai mùa træng, vÆy mà sáu mÜÖi ngày bên em låi là mt cái gì mông mênh và sâu xa hÖn cä...

Sài Gòn Çêm trung thu bao gi© cÛng mÜa, mÜa dÀm dã, û dt. Tôi dt xe ra cng, thng em tôi cÜ©i ruÒi:

-Anh Çiên!

-K tao lÆp dÎ vÆy Çó.

-Kÿ dÎ thì Çúng hÖn.

Sao cÛng ÇÜ®c, ai cÀn hn hiu làm gì. Tôi nhÃn ga. MÜa Çêm vÅn xÓi xä không ngØng. ñÜ©ng lng ngt, vng tanh, thÌnh thoäng vang lên ting lÓc cÓc rao hàng cûa mÃy xe hû tiu dåo lÈ loi, mt nhoà, vài ting nÙc n cûa bn nhóc không ÇÜ®c rÜc Çèn Çan lÅn trong ting mÜa và âm thanh não n cûa lÛ côn trùng rÌ rä. Nghï cÛng lå, tr©i din cho træng thÆt ÇËp trong Çêm trung thu rÒi låi xua mây Çn vây kín bt nåt, Ç chÎ Hng buÒn và than khóc suÓt Çêm khin trÀn gian cÛng buÒn theo... Tôi mÌm cÜ©i mt mình, không bit có mÃy thng con trai 20 tui còn suy nghï vÄn vÖ nhÜ tôi vÆy...

Mt chic nón trng xuÃt hin trong màn mÜa, tôi rùng mình nhä ga tØ tØ... chÌ là mt cô gái, dáng xiêu xiêu gÀy, Çi chic mÛ trng rng vành, tay dt chic mini chÀm chÆm. Tôi th phào, cÙ tÜng... Chc là xe hÜ, tôi ni máu anh hùng:

- Xin li, xe cô sao vÆy ?

NhÕ ngÄng mt lên, nÜc mÜa chäy thành dòng trên má. Ánh Çèn tØ hiu may ht hiu, m© äo vØa Çû cho tôi nhÆn ra nhng ÇÜ©ng nét trên gÜÖng mt em. NhÕ còn trÈ lm, Ç 16, 17 là cùng, khuôn mt thon dài xÜÖng xÜÖng, cánh mÛi thanh nhÕ phÆp phÒng, Çôi mt tròn xoe chÖm chp vì nÜc mÜa, Çôi môi mím nhË, xanh tím. NhÕ n mt nø cÜ©i thÆt hin rÒi lc ÇÀu nhè nhË, vành mÛ trng rung rinh, vài tia nÜc bn ra xoay tròn trong màn nÜc. Trái tim tôi ch®t cÛng xoay vòng theo.

Ging nhÕ thÆt êm:

-Xe em không sao Çâu, tåi em thích Çi b dÜi mÜa thôi mà. ñêm nay låi là trung thu, mÜa dÍ thÜÖng hÖn nhiu. Và bit Çâu, gia nhng khi tr©i ngØng mÜa, mình còn có th ngm træng ÇÜ®c na kìa, sau nhng Çám mây kia Çó. Bt ÇÜ®c ánh træng trong Çêm trung thu mÜa mi là qu chÙ, phäi không ?

Tôi khë gÆt ÇÀu rÒi t gii thiu:

-Tôi tên Thåch, Bäo Thåch. Còn cô là...

-Dòng nÜc yêu thÜÖng.

-Dòng nÜc...?

NhÕ cÜ©i tinh nghÎch

-! Dòng nÜc yêu thÜÖng... Thûy Ái Çó.

Tôi bÆt cÜ©i, nhÕ cÛng cÜ©i theo. Hai âm thanh giòn tan vang xa, chÖi vÖi trong Çêm...

***

Em v nhà bnh ht hai tuÀn, trái tim tôi cÛng nhuÓm "cäm" tØ Çó. Gia tôi và em có thÆt nhiu nhng Çim tÜÖng ÇÒng. Hai ÇÙa nói chuyn nhiu lm nhÜng thÜ©ng thì chÌ qua ánh mt nhìn và nø cÜ©i là chính. Có lë vì tôi và em Çu lÆp dÎ nhÜ nhau. Em cÛng có nhng suy nghï rÃt trÈ con, rng mÜa Trung Thu là nÜc mt chÎ Hng, em cÛng làm nhng Çiu thÆt "dÎ kÿ", nhÜ ngm træng vào Çêm tr©i mÜa gió... Hình nhÜ cä em và tôi thích Çi tìm mt cái gì Çó vô thÜ©ng trong nhng cái bình thÜ©ng, tìm cái không gia muôn ngàn cái có... LÆp dÎ hay kÿ dÎ? chng cÀn phäi bit làm gì. Thôi thì cÙ cho là "lÆp dÎ" Çi. Có ngÜ©i nói hånh phúc là khi ta tìm ÇÜ®c vÎ chua trong cái ngt cûa ÇÜ©ng, vÎ ngt trong cái mn cûa muÓi. Tôi không rõ mình Çã tìm ÇÜ®c vÎ nào chÜa, nhÜng tôi bit chc mt Çiu rng tôi Çã tìm thÃy hånh phúc tØ khi gp ÇÜ®c em...

***

Sinh nhÆt tôi vào tháng mÜ©i dÜÖng lÎch, nhÕ cúp cua hc nhåc Çêm Çó Ç Çi dåo vI tôi. Hai ÇÙa ra bn Båch ñng. Tr©i ÇÀy sao. Tôi nhìn vào hai vì sao trong mt em, chúng nhÜ muÓn nói Çiu gì mà t nhiên lp bp:

"ñôi mt em có nhng cái ræng
Cn vào hÒn tôi bao th k"
(Thi CÆn)

Món quà em tng tôi cÛng lÆp dÎ nhÜ em và tôi: mt vì sao!

Em chÌ vào ngôi sao trÜc mt:

-Sao anh Çó!

Tôi cÓc nhË vào trán em:

-Sao Hôm Çó cô bé à. TÜng tÜ®ng quá Çi thôi.

-Em bit. NhÜng Çâu Çó trên tr©i này có mt vì sao tên Bäo Thåch, có Çiu sao xa quá, em không ÇÎnh hÜng ÇÜ®c. Thôi thì cÙ cho sao Hôm là anh Çi, nhÜ vÆy dù bÃt cÙ nÖi nào, dù ngày hay Çêm em vÅn nhìn ra anh ÇÜ®c.

-???

Em chìa ra hai phong thÜ. Mt cánh thip màu tím nhåt vë mt dòng suÓi thÆt trong, uÓn lÜ®n dÎu dàng qua tØng gò Çá, mt nÜc long lanh nhng viên sÕi trng båc, lÃp lánh nhÜ nhng ánh sao. Phong thÜ thÙ hai là t© chÙng nhÆn tên Bäo Thåch Çã ÇÜ®c Çt cho mt vì sao 29o5'S 10o2'E... mà em nh© ngÜ©i bån MÏ Çæng k dùm.

Tôi ngåc nhiên.

-Thûy Ái...

-ñØng nói gì cä Thåch à. Tåi em ích k thôi, tng anh vì sao Ç bt anh phäi nh em suÓt cä triu næm.

Tôi sit lÃy bàn tay nhÕ bé. Ôi dòng nÜc yêu thÜÖng, dòng nÜc ngt ngào...

***

Tôi ra Çi vào mt sáng tháng mÜ©i âm lÎch. Em không tiÍn tôi ra sân bay mà cÛng không cho tôi låi. Hai ÇÙa chia tay Çêm rm tháng mÜ©i. Træng cuÓi næm trong vành våch, lÖ lng gia tr©i Çêm. Em tng tôi viên sÕi hình trái tim khc tên Bäo Thåch, nhÜng cuÓi cùng em låi xin gi cho riêng mình:

-Anh Çã gi vì sao và "dòng nÜc", thôi thì cho em gi låi viên sÕi này, "bäo thåch" cûa em...

Em quay Çi che hàng nÜc mt chäy dài.

Tr©i Çêm nay không mÜa sao tôi nghe lòng mình bão tÓ. Em là dòng nÜc dÎu dàng, còn tôi là Çá cui mong manh. NÜc chäy Çá mi mòn, nhÜng sao dòng nÜc em mi thÃm qua mà Çá cui tôi Çã v tan. Ôi dòng nÜc dÎu dàng, chäy trong tôi tháng ngày sÕi Çá. "Yêu thÜÖng" Öi, em gi låi trái tim tôi rÒi em có hay?

... ñêm nay trung thu, và tr©i mãi còn mÜa ray rÙt...

NhÆt Hå