Make your own free website on Tripod.com

Men In Black

K và J là hai cänh sát viên cûa "T nhng ngÜ©i mt ÇÒ Çen" chuyên phø trách giám sát nhÃt c nhÃt Çng cûa nhng sinh vÆt lå ngoài hành tinh trên trái ÇÃt. Mt lÀn, h phát hin nhng sinh vÆt lå ngoài hành tinh Çang trin khai k hoåch xâm nhÆp ÇÎa cÀu. ñ bäo v, h Çã trang bÎ "Hi-Tech", chuÄn bÎ sn sàng cùng "bn xâm lÜ®c" bÜc vào cuc sinh t chin. ñÓi thû cûa h kÿ này không phäi là nhng sinh vÆt lå thÜ©ng thÃy mà là nhng tên phá hoåi Çn tØ ngoài hành tinh có sÙc chin ÇÃu cc månh. Trong khi giao chin, K và J hiu rng: cÀn phäi hy sinh cá nhân mi mong cÙu ÇÜ®c trái ÇÃt...

Vi mt ni dung ÇÀy hÃp dÅn, Men In Black Çã tr thành tác phÄm æn khách tåi MÏ trong mùa hè vØa qua và hin Çang ÇÜ®c nhiu bån trÈ tåi Úc chú Çn. ChÌ trong vòng 5 ngày công chiu ÇÀu tiên, doanh thu phim Çã lên ti con sÓ k løc: 84 triu Çô MÏ.

Sau lÀn tình c© Çc quyn tiu thuyt giä tÜng Men In Black. Hai nhà sän xuÃt phim Walter Parkes và Laurie McDonald quyt ÇÎnh mang cho Çåo diÍn Barry Sonnenfeld nghiên cÙu và m©i biên kÎch Ed Solomon vit thành kÎch bän. Mãi Çn tháng 3/96, b phim Men In Black mi chính thÙc bÃm máy. ñoàn phim phäi mÃt Çn 17 tuÀn lÍ Ç dng nhng cänh gp g gia con ngÜ©i và các sinh vÆt lå. TÓn rÃt nhiu công sÙc và tin båc, 30 sinh vÆt lå khác nhau ra Ç©i, nh© kÏ xäo ÇÜa lên màn änh rÃt sÓng Çng trông y nhÜ thÆt.

Thành công cûa b phim Men In Black Çã giúp nam diÍn viên da Çen 28 tui Will Smith khng ÇÎnh thêm tài næng cûa mình. Trong phim, diÍn xuÃt cûa anh vÜ®t tri hÖn bÆc Çàn anh Tommy Lee Jones bi nét dí dÕm sn có cûa anh. Ngoài ra, Will còn Çäm nhÆn thc hin ca khúc chû Ç cûa phim, vì anh vÓn xuÃt thân là ca sï tØng hai lÀn Çoåt giäi Grammy.

HÒng NhÜ