Make your own free website on Tripod.com

Bài Hòa TÃu Con Yêu

 

Thiu bài, nhóm bäo con vit thêm vi chû Ç Vu Lan và Fathers day. Con nhÆn l©i rÒi cÙ lÀn la mãi. ñã bao lÀn cÀm vit lên rÒi con låi Çt vit xuÓng, bi con không bit bt ÇÀu tØ Çâu và bt ÇÀu nhÜ th nào cho phäi. Con không th nào giäi Çáp ÇÜ®c cho chính mình là tåi sao khi vit v nhng Ç tài khác con låi vit rÃt ngt ngào, trÖn tru, vÆy mà khi muÓn vit v Ba MË thì con låi cn vit bÃt Çng. ñã bao lÀn con Çành buông vit mt cách bÃt lc, Çành chÎu thua mà không tìm ÇÜ®c mt l©i phân bua hay mt câu che ÇÆy nào cä.

Ba MË yêu thÜÖng!

Vu Lan, ai cÛng tranh nhau vit v ba mË mình, còn con thì không, con không làm ÇÜ®c. Chc tåi bän thân con thÜ©ng ngày vÓn là mt ÇÙa con không ngoan, luôn làm buÒn lòng Ba MË vi bit bao nhng nông ni tip nÓi li lÀm. Nên gi© này khi con muÓn vit, muÓn nói nhÜ mi ngÜ©i thì nhng l©i væn, thÖ chúng cÙ nhÜ trÓn chåy mt góc rÃt xa, rÃt kín nào Çó mà con chng th tìm ra ÇÜ®c. MË Öi! con không Çû kin thÙc Ç bit bin Thái Bình DÜÖng rng ln th nào nhÜ ai Çó Çã so sánh v lòng MË. Vi con MË chÌ âm thÀm mi ngày cho con nhng ba cÖm bình dÎ, cho con nhng chic áo quÀn git giÛ såch së, hay nhng cái nhìn dõi mong mi khi con Çi hc v trÍ hoc nhng l©i la mng mà con thÜ©ng chng bao gi© chÎu Ç nghe...Và Ba Öi! con cÛng chÜa bao gi© trông thÃy núi Thái SÖn Ç hiu ÇÜ®c công cha to ln ra sao. Con không th hình dung tình thÜÖng cûa nhng ngÜ©i cha huyn diu nhÜ th nào, bi vi con Ba rÃt bình thÜ©ng, mi ngày Çón ÇÜa chÎ em con Çi hc, Çi chÖi, nhc nh con hc hành, mua cho con nhng thÙ bánh mà con thích æn, cùng con sÈ chia nhng mÄu chuyn rÃt bình thÜ©ng lm lúc Çn nhåt nhëo. TÃt cä Çã thành thói quen trong con, và con yêu chúng, con cÀn chúng. Vi con Ba MË không phäi là nhng gì quá cao xa mÖ hÒ, mà Ba MË là thc t rÃt thân yêu gÀn gÛi vi con, vi cuc sÓng Ç©i thÜ©ng cûa con. Con có th bÎ la mng rÒi xø mt giÆn di, nhÜng con cÛng có th ngä vào lòng Ba MË khóc lóc bÃt cÙ lúc nào Ç nÛng nÎu, mè nheo hay Ç vÖi Çi nhng kh Çau trong cuc sÓng. Con cäm thÃy rÃt bng lòng vi nhng gì con Çang có, con cäm thÃy rÃt hånh phúc, mt hånh phúc rÃt trn vËn khi ÇÜ®c là con cûa Ba MË.

Ba MË yêu thÜÖng,

Con thÆt s không bit vit gì Ç ca ng®i v Ba MË cä, xin hãy tha li cho con Ba MË nhé. Con chÌ có mi mt câu rÃt ích k muÓn nói vi Ba MË, thÜa chÌ mt câu, nhÜng xuÃt phát tÆn Çáy lòng con "Ba MË Öi, con yêu Ba MË, con cÀn Ba MË mi ngày và trong suÓt cä Ç©i con, ÇØng bao gi© bÕ con Ba MË nhé!''

Có nhng bän nhåc không cÀn l©i, mà dÅu có muÓn vit ra l©i Çi chæng na thì chÜa chc ngÜ©i nhåc sï có th diÍn tä ht nhng gì hÒn nhåc Çang chÃt chÙa. Thôi thì hãy Ç tình yêu thÜÖng cûa ba mË nhÜ nhng nÓt nhåc trÀm bng, lng thÀm và vút cao nhÜ t bao gi© chúng Çã du dÜÖng, réo rt trong bæng nhåc Ç©i ta.

Bên ngoài, màn Çêm vÅn lng lë trôi trong cÖn lÓc th©i gian vô tình lånh lëo. Bi th©i gian không có ba mË nên th©i gian không có yêu thÜÖng và xót xa hay mong Üc. Th©i gian ngoài kia Öi, xin th©i gian ÇØng trôi na, Ç ÇØng bao gi© cÜp Çi sÓ tui Ç©i vÓn dï chÌ còn låi rÃt ít Õi cûa Ba MË. Th©i gian Öi! th©i gian có nghe chæng?

 

ñêm 25-08-97

CÕ GÃm