Make your own free website on Tripod.com
nh Trng Ch Cui

Tt trung thu em ÇÓt Çèn Çi chÖi, em ÇÓt Çèn Çi khp phÓ phÜ©ng... Çèn ông sao, vi Çèn cá chép, Çèn bÜÖm bÜm... ñó là bài hát mà ngày xÜa tôi và bn trÈ trong làng cùng nhau hát và tung tæng rÜc Çèn dÜi ánh træng vàng thôn dã. Ánh træng tròn và rõ làm sao, rõ Çn Ç thng Tèo bån tôi nó bäo: "Tao trông thÃy chú Cui Çang cÜ©i vi tao kìa", còn con Hoa thì Çang khúc khích cÜ©i cái ging cà læm cûa thng Tèo và xen vào: "Tèo xåo Öi là xåo, chú cui Çang buÒn vì nh nhà Çó". RÒi lÀn lÜ®t ht ÇÙa này Çn ÇÙa kia, ÇÙa thì muÓn lên làm bån vi chú Cui, ÇÙa thì xin chú Cui hãy mau xuÓng Ç cùng chúng rÜc Çèn.... và còn na, còn nhiu lm. Ngoài hàng ba, ngoåi cÛng ch®t bÆt cÜ©i bi nhng câu nói vu vÖ cûa Çám trÈ. Phút chÓc tÃt cä Çu rÜc Çèn Çn vây quanh ngoåi và Çòi bà phäi k chuyn chú Cui ngÒi gÓc cây Ça. Trong Çám, con Hoa là ÇÙa nhõng nhëo nhÃt. Nó thu gn ngÜ©i trong lòng ngoåi. Hoa là con út cûa dì Hai cånh nhà. Nhà dì Çông con gái lm, chä bù vào nhà tôi toàn là con trai, bi vÆy Çôi lúc ngoåi thÜÖng bé Hoa làm tôi phát ganh. Ai nÃy say sÜa nghe ngoåi k chuyn, thÌnh thoäng ngoåi xen vào vài câu hÕi nu ai trä l©i ÇÜ®c Ngoåi së thÜng cho mt phÀn bánh trung thu. Trong Çám, ti nghip nhÃt là Tèo, nó không bao gi© nói trúng ht, bi cái tÆt cà læm cûa nó làm bn tôi cÜ©i læn cÜ©i bò. Còn con Hoa thì vÈ mt hn h bi lÀn nào nó cÛng ÇÜ®c nhÆn bánh.

Nhng chui ngày thÖ Ãu nhË nhàng trôi qua, Çt ngt ba mË tôi quyt ÇÎnh dn lên tÌnh . RÒi mùa tt Trung thu cÙ tip tøc Çn, cái không khí trong lành dÜi ánh træng vàng nghe ngoåi k chuyn chú Cui ngÒi gÓc cây Ça không còn na, mà thay vào Çó là nhng ting Òn xe c dÜi vòm tr©i dày Çc khói Çen cûa mt rØng ngÜ©i tÃt bÆt. BÓn mùa trung thu tip nÓi trôi qua, bøi tÌnh thành Çã làm giäm Çi vÈ ÇËp kiêu sa cûa ánh træng, ngÜ©i tÌnh thành không còn Çû th©i gian Ç ôn chuyn chú Cui ngÒi gÓc cây Ça. Tôi lúc Ãy cÛng s® chính mình së bÎ bin Çi, nên Çánh liu xin ba mË tr v quê ngoåi mt phen.

Nhng ngày thÖ Ãu phút chÓc låi quay v vi tôi. Có thay Çi chæng thì Çó cÛng chÌ là th©i gian, thng Tèo Çã ln hÖn trÜc nhÜng cái bnh cà læm thì vÅn còn trÖ Çó. Con Hoa thì ra vÈ thiu n hn Çi. Nó không còn nhõng nhëo nhÜ xÜa na, trái låi còn phø ngoåi tôi trông nom Çàn gà. Bà ngoåi già Çi theo ngày tháng, nhÜng chÃt ging k chuyn vÅn còn ÇÀy sÙc lôi cuÓn.

Sau lÀn tr låi tÌnh næm Ãy và ba næm sau cÛng Çúng ngay vào mùa trung thu, gia Çình tôi xuÃt cänh sang Úc. ñã næm næm trôi qua, th©i gian tuy không dài nhÜng cÛng Çû Ç màu vàng ánh træng nhåt phai. Câu chuyn chú Cui ngÒi gÓc cây Ça Çã theo ngoåi sang th gii bên kia, còn låi chæng chÌ là nhng dÜ âm xÜa làm cho lòng ngÜ©i Çau nhói. Thng Tèo gi© Çây có còn nhÜ ngày Ãy nói lp bp mãi chng tròn câu, con Hoa chc Çã quên vÎ ngt ngào cûa phÀn thÜng bánh trung thu næm nào, còn Çám bån cùng xóm gi© Çây có còn rÜc Çèn dÜi ánh træng na không? Còn ai nh Çn câu chuyn chú Cui ngÒi gÓc cây Ça na chæng?. Nhng câu hÕi dÀn dÀn hin ra mt cách rõ rt, tôi muÓn tìm câu trä l©i, nhÜng sao ánh træng trung thu Çêm nay không còn lng lÅy và chú Cui dÜ©ng nhÜ Çã bÕ gÓc cây Ça tØ lúc nào.

Hoàng Trân