Make your own free website on Tripod.com

âm thÀm

Bøi PhÃn

(Kính tng thÀy nhân ngày nhà giáo 20/11)

 

Viên phÃn nào trên tay
ThÀy dåy em hc ch
Bøi phÃn nào bay bay
VÜÖng tóc thÀy trng xóa.

Bao mùa thu Çi qua
ThÀy xÜa nay Çã già
Khai trí em thêm sáng
Cho cây Ç©i n hoa.

TØng l©i giäng yêu thÜÖng
Bao lp trÈ xa trÜ©ng
Gói hành trang thêm nng
Nghïa tình thÀy vÃn vÜÖng

Mai ln khôn nên ngÜ©I
Khi nào em quên ÇÜ®c,
Công Ön ngÜ©i Çi trÜc
Dìu dt chúng em theo.

Vï Hå