Make your own free website on Tripod.com


    M¶t


      Ngày

Có m¶t ngày con Çi rÃt xa
Xa khÕi vòng tay cûa mË
Và con thäng thÓt nhÆn ra: sao mình kh©
dåi th
Con cÙ ng« tu°i mình dåt dào sÙc trÈ
Máu nóng Çang hæng
Có th làm nh»ng chuyn Ƕng tr©i
NhÜng s¿ vic xäy ra không hoàn toàn
nhÜ con nghï
Khi vÃp ngã, xa mË
Con m§i bit thiu m¶t bàn tay nâng d¡t
Thèm nh»ng l©i khuyên nhû ân cÀn
Thiu ánh m¡t buÒn cûa mË rÜng rÜng
Và con thÃy mình vô cùng trÓng träi...
Có m¶t ngày, sau nh»ng lÀn lÀm l«,
Con tìm v dܧi mái nhà xÜa
ñ ÇÜ®c gøc ÇÀu trên Çôi vai gÀy cûa mË
thÜÖng yêu...
Ôi lòng mË quá bao dung
VÅn tha thÙ cho con trܧc nh»ng lÀn vøng dåi
MË cÀm ch¥t tay con trong bàn tay nóng
h°i yêu thÜÖng;
ñØng buÒn ! cÓ lên con nhé
Và sau nh»ng lÀn nhÜ th
Con bܧc vào Ç©i v§i tin yêu và nghÎ l¿c
nhiu hÖn...

MT