Make your own free website on Tripod.com

Chuyn M¶t MÓi Tình

Em Çn trong anh rÃt nhË nhàng
NhÜ tia n¡ng nhË lúc xuân sang
NhÜ hoa quÿnh nª trong Çêm v¡ng
Ngây ngÃt hÜÖng thÖm Çn mÖ màng!

Em Çn v§i anh m¶t bu°i chiu
Cho mây bit nh§, gió bit yêu
Cho n¡ng vì em thêm kh© khåo
TÜÖng tÜ ngÖ ngÄn hóa cánh diu!