Make your own free website on Tripod.com

Lá ThÜ Ban Biên TÆp.

Các bån Çc thân mn!

ThÃm thoát Tu°i HÒng Çã phát hành ÇÜ®c næm sÓ, næm sÓ báo vØa qua Tu°i HÒng hy vng Çó là nim vui nho nhÕ gºi Çn các bån kh¡p nÖi.

CÛng trong th©i gian qua, Tu°i HÒng g¥p g« và nhÆn ÇÜ®c nhiu thÜ tØ cûa các bån Çc, Tu°i HÒng chân thành cám Ön s¿ ûng h¶ cûa các bån.

M¶t sÓ Çông bån Çc góp v§i Tu°i HÒng nên tæng sÓ lÜ®ng trang. ñÒng th©i, cÛng nhÜ tæng sÓ lÜ®ng bài vit trên báo. Ý kin này cûa các bån cÛng cùng ܧc mÖ v§i nhóm và BBT Tu°i HÒng, vì Chúng ta luôn mong muÓn có m¶t t© báo dành cho gi§i trÈ vØa Ça dång và phong phú Ç tÃt cä các bån Çc tìm ÇÜ®c nh»ng giây phút thoäi mái, thông tin sau nh»ng bu°i hc hành mt nhc.

Các bån mn! Nhóm Tu°i HÒng vØa m§i thành lÆp, BBT còn thiu tài chánh và phÜÖng tin Ç phát trin t© báo nhÜ tÃt cä bån Çc và BBT h¢ng mong Ç®i. M¶t l do khác n»a là, các bån trong BBT Tu°i HÒng hÀu ht là các bån còn Çang Çi hc, chÌ sau nh»ng th©i gian Çã thu xp bài vª cûa mình xong rÒi m§i b¡t tay vào công vic sinh hoåt làm báo. Trong hoàn cänh g¥p lúc vào mùa thi, h£n các bån cÛng bit Tu°i HÒng Çã phäi khó khæn và là vic thÆt nhiu Ç hoàn thành công vic cûa mình.

V§i nh»ng khó khæn Tu°i HÒng Çang g¥p, Tu°i HÒng không th tæng trang nhÜ bån Çc mong muÓn, và Tu°i HÒng có m¶t chút ít thay Ç°i Çó là: TØ Nguyt San, Tu°i HÒng së Ç°i thành TÆp San phát hành mi hai tháng m¶t lÀn. Tu°i HÒng rÃt mong các bån thông cäm và tip tøc ûng h¶ Tu°i HÒng Ç Tu°i HÒng luôn là TÆp San Dành Cho Bån ñc TrÈ.

Thân mn.
BBT.TH