Make your own free website on Tripod.com

ngha ca
cc loi hoa

-Hoa lay-n: nim vui, s hn h.
-Hoa mai v o: Ma xun ܧc m v hy vng.
-Hoa hu: S trong sch, thanh cao.
-Hoa lys: Nt thm kn, thanh tao.
-Hoa thܮc dܮc: s ti thm tnh yu.
-Hoa sen: Lng t bi, Ƕ lung.
-Hoa lan: Tnh cm thanh cao.
-Hoa ng tin: Tnh yu v tui tr
-Hoa cc: Lng qu mn, hn hoan.
-Hoa cc thch tho: Ni lu luyn chia tay.
-Hoa cm chܧng: Lng thng yu, qu mn.
-Hoa hܧng dng: Nim tin v hy vng.
-Hoa hng trng: S trong trng v thanh khit.
-Hoa hng : Tnh yu say ǡm, nng nghit.
-Hoa hng hng: Tnh yu ban u
-Hoa hng vng: Rc r nh tia nng mt tri.
-Hoa hng xc pho: Ni au ǧn.