Make your own free website on Tripod.com


Xui...

Hi ch tt ngܩi ng
Bng dng tng phi hn
Con trai g lng qun
Ni chuyn c hi vng.
Ai thm bt ti ng
By ǥt v...ti...bi!
Li ai m ng hi
ng l th nhiu li.
n tri phi ght lun
Nht thm ba rng khnh
Hai chic l...rng vnh
Cn li l... rng nanh.
Ging ni chua hn chanh
Tܧng i ta b bng
Mt dy nh da trng
i mt b cu bay
Thiu hai mnh ve chai
Mt ǩ nh c cht
Gp ng trong ngy tt
Chc ti xui nguyn nm.

Nht H
Con Gi

Con gi
c tnh ba gai
Con gi ni d
li hay ni hoi
Con gi
m ng ngy di
Con gi ni chuyn
dao phay git ngܩi
Con gi
cha ni cܩi
Con gi l ging
va lܩi va ngang
Con gi
tnh thch lang thang
Con gi thܩng hay
n hng lin min
Con gi
nhn tܪng l hin
(No ng) Con gi c
ming "tiu lin" bo ǩi
Ni Sao
cng bi ng tri
Sanh chi con gi
lm ǩi ng nghing.

VDTN