Make your own free website on Tripod.com

CON TRAI LM NG TIN

Con trai lm ng tin
va mi mm cܩi duyn
b con gi trng thy
mt -vi ng nghing.

Con trai lm ng tin
cܩi to th khng tin
nh ch kh nhch mi
thnh ra cܩi -na ming.

Con trai lm ng tin
ܮc con gi huyn thuyn
"N, n anh chng :
i chao! Trng tht hin."

Con trai lm ng tin
con gi thm lin min
chng thch sao l thch
li v ni: " tht phin ! "

3/97
Diu Bng.