Make your own free website on Tripod.com

Sinh Hot

Thng Mܩi Hai v Nhm Tui Hng
"S cn cht g Nj nh"

Bui gp g 13/12/96.

"Black Friday" bui hp mt gia 16 bn tr Tui Hng v Hoa Nin ti th vin Bankstown... Mt s kin - Bng dng Hai "ng" con trai i din hai nhm Tui Hng v Hoa Nin lc trao tng qu lu nim, thay v ch cn bt tay l , nhng ti cm ng qu x, ngu hng by t tinh thn on kt bng mt c "m cht" ly nhau trng thy hi "gh... gh...". Mn qu Hoa Nin trao tng Tui Hng l cun video ghi li hnh nh Bui Vn Ngh K Nim Mܩi Lm Nm Sinh Hot. l mt chui thi gian di c gng v kt qu ca nhng bn tr th h trܧc v hin ti x Melbourne gi ln chia s cng nhm Tui Hng vng Sydney. i Hoa Nin, hn ngy chng ta "m" li nh.

Cng Nhau "X Hi" ma Ging Sinh 1996.

Thng Mܩi Mt l thng thi c bn bu, thng Mܩi Hai l thng Nj chng ta "x" ra nhng mt nhc, cng thng. Vi mc ch to nim vui v... "tm b" b li nhng ngy lm bo tiu hao nhiu nng lc, ngy 20/12/96 Tui Hng t chc bui BBQ gp g, tng qu trao thip. C khong u ba bn chc bn b tham d. Th l "Chng ta gp nhau" cng nhau... chc qua chc li... chc ti chc lui... chc ngang chc dc... No l "Chc Ging Sinh vui v... nm mi hc hnh ln hng ln dc...tin ti, tnh cm y nhc...v..v...v...v..v.. "

My c u bp Tui Hng hm ܧp tht ngon ht c, n mt ming "dz" nh hoi v mun mai y ܮc n di di na. My chng Tui Hng "ga lng xng", cng mt lc c ti nm nam nhi chng ai sai bo cng "by ǥt" xn tay o ng tm quanh l tr ti...nܧng tht...v chng ta cng nhau va hp tc va t t "ǧp" gn...

Sau khi "C thc" m bng, nhm bt u "vc" nhng tr chi bc thm ly qu v trn mi mn qu km theo nhng yu cu...g hihihi cܩi b bng.

Thm thot nm 1996 qua i, Thng mܩi hai tuy rt gn bng cht tr thnh mt ci mc "k nim y ghi nh" ca nm ngoi. Mt ngy no trong tng lai, khi cc bn tm thy nhng dng ch ngn ngi ny, chc ai va...vut ru hoc ang "tay bng tay b" kh cht nhn li - i Ging Sinh Tui Hng nm mt ngn chn trm chn mi su..!!!

TH