Make your own free website on Tripod.com

Ngay xua Ky Niem

Phuong

"... H , vn chng ti hi:
-Em th, ch p em u?"

Bi th bun v di nhng ti ch thch hai cu ny. Cm n ma h Vit Nam c phܮng hng. Cm n nh th Huyn Kiu vi bi th tnh su bt h. Hc tr nm 12 nn hc th tnh Nj thi t ti hn l th khng chin ca T Hu. Ting thng Hong oang oang:
-, lm g m ngm ngh nh b c non vy?
-Tao bit ri. Ti reo ln. Thng Hong ng ti kinh ngc. C l n tܪng ti l hu ti sinh ca Archimede ngy xa khi ng nhy ra t h tm, va chy rong ngoi ph va ht: "Ti tm ra ri".
Thng Hong hi ti mt ln na:
-My ni g?
-Nng tn Phܮng, c hng xm tao tn Phܮng.
- ra th, c vy my Nj ng suy ngh mt c c. N cn nhn.
Ti cܩi h h:
-Tao thch i tm ngܩi tnh hn l tm nh ngha vt l v thc.
-ng tܪng b, khng lo hc th ri ngn tay t ca em, my cng ng hng r ti, na l tnh yu.
-My khi lo em s in o v tao.

Ti khng nh mt cu nghe ny la. Thng Hong cܩi cܩi b i, n bit tng ti ch l mt thng nht gi, mt thng nh qu va ljn huyn nh ny tr hc nh n m thi. Ban u, bit ti trng cy si c n sinh o trng , n- thng bn ni kh c ti ni vt y nht nh khoanh tay ng bng quang, coi ti d khc, d cܩi. i khi n "phang" cho my cu "thc gy bnh xe" y tnh mit th:
-My ng l thng nht gi. Lm g m mc c gh th? Thi ph my gii sao khng em ra "ngm" Nj tn em?
-Ai li s sng nh my vy.

Thng kh b ti khu nh, cܩi cܩi khng ni. Nhn ci v lch thch ca n, ti m bc. C khi nng ln, ti mun... thi n mt ci cho b ght. Khn nn, chng t tui u bit quay lng, ng cܩi ch nho trܧc ni kh bn b.

Nhng ri thnh lnh, cng chnh thng Hong em v cho ti bao nhiu tin tc v nng. Khi ni cng bit ti mng ljn c no. Ti m ra hi hn vi nhng iu ngh v n. Ti ho phng i n c ph sut c tun lin. K th ǩi cn nhiu ngha, khi quanh ta cn... ngܩi tnh v thng bn ct nhc.

Nghe li nn n ai on ca ti, cui tun thng Hong khng p xe v lng nh mi khi m cn theo ti vo nh th xem l. Ti nghe nng ht nhc Thnh Ca say sa nh cha bao gi ܮc nghe nhc Thnh. Ly Cha, khng yu em, c ǩi ti cng khng bit c Gi-su lܮng. C th cui tun no ti cng NJu i l, cng nghe nhc thnh mt cch say m nh con chin ngoan o.
Ti b thng Hong v m sch v m ti vn yu qu. Ti tp ht thuc, lm th, vit nhc Nj vi i nhng cm xc lan trn nh nܧc v b mi khi ܮc nng a mt, cܩi duyn.

***

Khng y mt thng na, hc tr lp 12 phi "lu chng i thi". Ti hc ro rit, b cho nhng ngy bn Phܮng m l ng chuyn sch n. Ti hc ngy hc m. Thn th r rܮi ljn mc bo ng. Thng Hong hc lc km hn ti nhng nh bit thn, bit phn nn thnh ra n c mi hn ti. N nhn thng tri k m ngao ngn:
-Thng ny chc khng kh ni. My ly v tnh thi con .

Phܮng cng tm trng nh ti. Sc con gi chu sao thu qua ma thi di th thm ny. Ti nghip em. i ch ngha lm kh ti, kh em, kh tnh yu bit bao nhiu.

***

Vo Si Gn, ti hi thm v kim ljn nh tr ca thng Hong gn trܩng i hc kinh t. y l ln u tin ti ti gp li sau gn hai thng k t khi thi vo i Hc. Danh sch trng tuyn Ǯt khng c tn ti v tn nng. Nm n li chuyn xa, thng Hong hi lin:
-C em hng xm ca my gi ra sao ri?
Ti th di:
-Sau ln thi rt, nng bun lm. Tao i chc nng cn bun hn.
-My khng ha hn g sao?
-Bit ra sao ngy sau m ha. V li ti tao cha ni yu nhau, ai n bt nng Ǯi.
Nghe ti ni thng Hong ch cht lܫi m khng "k" ti nh mi bn:
-Khng hiu my nht hay my ngu.
Ti ni n nh t ni vi lng:
-Du sao mi tnh u vi Phܮng vn s l mi tnh p nht. Nng chnh l hng nhan tri k ca tao.

Phܮng hng cui ma cn rt li. Ti nhn chng ln cui cng thay cho ci nhn chia tay vi Phܮng- c hc tr nh huyn l xa xi.

***

ljn nay gn mܩi nm. H x c ny khng c phܮng hng rp bng. Thng Ging, Lc c u vn cn xt li nhng gc tri tm ca hoa ip. Ti dp nghin bt, thi n sch n, nhng d vng ngy xa vn ljn trong ti mi khi tri vo h vi ting ve ku v hng hoa ip n. Hay ti cn m vi phܮng ngy no, nh Xun Diu ca my chc nm trܧc:

"Phܮng mܩi nm... hiu ht gi mܩi nm
Yu mܩi nm... nh mun thu... mܩi nm
"

NN&TT