Make your own free website on Tripod.com

B mt ca ngy sinh

Ngy 1: Kin quyt, mnh m, c uy tn v ti lnh o, lun mong mun tr thnh ngܩi ni bt nht trong tt c nhng lnh vc chn.

Ngy 2: Nhy cm, thiu dt khot, kh tha th, thch quanh mi ngܩi.

Ngy 3: Hot bt, d xc ng, ni hi nhiu, bn lm mi ngܩi vui v v yu ǩi hn khi c bn gn bn.

Ngy 4: Yu thng, k lܫng, ngn np, bnh tnh, l mt ngܩi bn rt trung thnh.

Ngy 5: Vui tnh, li cun, c nng lc, khng thch b rng buc, 't do' rt quan trng i vi bn.

Ngy 6: L tܪng, lng mn, Nghing v ǩi sng gia nh, bit thܪng thc ci p v nhng tin nghi.
Ngy 7: C c hi hܧc, hi kh hiu, Thch s yn tnh ch vi ring mnh.

Ngy 8: C quyn hnh, c phn tch t m, phong cch chng chc, c th lm mt lnh o ti nng.

Ngy 9: Thng minh, quyt on, lun c gng ht mnh trong mi cng tc ܮc giao.

Ngy 10: T tin, thch hnh ng, can m, m thi ua v nhng th thch mi.

Ngy 11: Nng ng, trn y nhit huyt, bt ng, d tip xc v lm thn vi mi ngܩi.

Ngy 12: Bn rn, cn thn, yu thng, hi "thn b", Bn c mt trc gic rt nhy cm.

Ngy 13: Thnh tht, ha ng.

Ngy 14: Nhiu sng kin, lun hnh Ƕng, ܮc nhiu ngܩi knh trng, n phc.

Ngy 15: Du dng, vui v, hi thiu cn thn, "ho sc".

Ngy 16: Duyn dng, c c phn tch, n ha, thch t lp.

Ngy 17: Chung thy, trung thnh, tht th, thu ht, bn b ܮc xem l mt phn quan trng trong ǩi bn.

Ngy 18: Bnh tnh, t lm ch bn thn, c nng lc, khng chu bt k s ch huy iu khin no.

Ngy 19: Khn ngoan, hiu bit, khoan dung, hi nht nht, thch nhiu th v d thay ǰi.

Ngy 20: Dt khot, c c tܪng tܮng phong ph, c ti tin tri v thch quan tm ljn tng chi tit nh.

Ngy 21: T tin, can m, gan d, thch phiu lu.

Ngy 22: Tho vt, sing nng, ch che, bn rt quan tm ljn vn NJ an ton cho bn thn v mi ngܩi.

Ngy 23: Si ni, nng ng, sng to, thch ho ng vi nhng ngun vui y.

Ngy 24: Yu thng, gn gng, ngn np, quyn r. Ngy 25: C c phn tch, lanh li, thng minh, rt gii trong x giao.

Ngy 26: Cng u, ham hܪng th, c c sng to, ch yu thch v quan tm ljn nhng iu tt lnh.

Ngy 27: Tho vt, khn ngoan, tru mn yu thng mi ngܩi xung quanh.

Ngy 28: Ngܩi chng mc, vng tri, d thng cm, nhit tm v ht lng vi ngܩi khc.

Ngy 29: Phng khong, chn tnh, c kh nng thuyt phc mi ngܩi.

Ngy 30: C ti, hi do ming, mong hܧng thin v sng v mi ngܩi.

Ngy 31: Thch t lp, bn ch, ci m v hay t ho. PSLP&TXH (Trch dch t TV Hit thng 1/97)