Make your own free website on Tripod.com

C B X Xn

C b
Mang dng mu x xn
Chiu tan trܩng
C bng l theo sau
Nh mm cܩi
Ci bng cܩi vui theo
Nh trn mt
Ci bng hong... chy mt.

C b
Ming hay cܩi... toe tot
Kiu hnh ct ln
Ging ht... ǰ mi nh
Hng xm bn cnh
L nh NJu rn la
Cho thua con nh
C ging ca...tri ph.

C b
Mܩi gi tra cn ng
By ǥt nu ph
Li Nj kht tm lum
C b m n
Nhng li lܩi nu nܧng
Mai mt...ly chng
Bit phi sng lm sao?

C b
Duyn l cp king cn
V t eo vo
Cho thin h ngn ng
Tan trܩng hm qua
C lm k ng ch
Trng cy si
Gia tra h rc la.
T Cn (Syd 1/96)