Make your own free website on Tripod.com
G Con Trai v . . .

i do dܧi ma. M bo: "Con gi ca m tht lng mn". Ba gt: "Lng mn ci g, bnh cht by gi". Anh cܩi: "N b...mt". Thng em chm chc: " B hc rit ri u c...mt thng bng". Mc cho ngܩi nh ni g. Ti vn l ti. Ti vn lm theo iu ti thch. Ti cng chng hiu ti sao ti li thch i do dܧi ma (!?). Lng mn ? Chc khng. Lng...xt, lng...nhch th c. "Mt" chng? C th ng. Vo nhng lc ma lnh lo nh th ny th ai cng thch ܮc co mnh trong chn m ch ring ti li c ci s thch...mt thng bng. Ti bܧc nhng bܧc nh, mt lim dim tn hܪng ci cm gic...tht kh m din t ܮc. Ti tܪng tܮng ra mnh cng nh nh nhng git ma, ri xung, tan v ra khi chm vo mt t. bo l ti...mt m. Bng dܩng nh ma khng cn ri na. Ti m bng mt ra. a l, ma ri xung quanh ti nhng li khng ri trn ngui ti. Ngܧc mt nhn ln tri nhng nh mt ti b che khut bi mt...chic d. Quay sang hai bn, khng c ngܩi. Cht: "i dܧi ma khng s b bnh sao c b?". Ti quay ng 180 Ƕ. Hn - Mt g con trai l hoc ng trܧc mt ti. Thy ti quay li hn nhe rng cܩi. R v duyn. Ti trm ging: "H, c b? Lm n dp cy d ca ng qua mt bn dm ti, c mun che th t ng che i". "Khng ܮc, khng che c b th c b s b ܧt ri b bnh lm sao. C b bnh anh au lng lm". H, ngܩi u m ng ght chi l. Ti gin: "Ti bo ng dp cy d qua mt bn. Ti cm ng che cho ti". Ni xong ti gin d b i, hn vn lo o theo sau ti: "C b khng thch che th thi, anh cng chng che lm g. C g hai a cng b bnh ht vy cng vui". Ngܩi l ljn th l cng, ti mc cho hn li nhi mt mnh. " , anh bit ti sao c b khng thch che d, th ra i dܧi ma cng th lm ch. Cho mnh mt cm gic nh nhng. Anh c mt ngh khng bit c b c cho l anh b in khng?". Ti vn thc hin cu "im lng l vng". Hn vn tip tc: "Anh ܧc phi chi mnh ܮc nh l nhng git ma. Anh mc cho nhng git ma kia ri trn hoa c hay trn ܩng nhng ring anh s ch ri trn tc, trn m c b thi". Ti quay qua hn: "ng ng l in, ng mun ri u thy k ng, ri xung cng cng ܮc". Ni xong ti b v. Tht l v duyn, khi khng bng u c mt tn "hin hn" ra quy ph bui do ca ti. Hn vn khng tha: "i, c b sao li v, khng i do na ?". Ti quay li mt...te khi. Hn ht hn dng chn. Ti mc k hn vi b v nh.

a tay li my ci th ra khi thng th. C mt ci gi cho ti nhng khng dn tem, lt ra pha sau khng a ch nhng li c tn "Nguyn Nht Minh". L hoc. Ti c moi c nhng ngh mi vn khng ti no nh ni l ti c mt thng bn tn Minh. M vi th ra xem. Trong th ch c vn vn hai cu th:

" Hai ta chung mt ܩng C sao bn y chng thng bn ny."

Linh tnh bo cho ti bit l...hn. Ti tc gin x nt l th qung n vo thng rc.

Hm sau v nhng hm sau na ti cng NJu nhn ܮc th hn v ging nh l th u ch vn vn c hai cu th. Ti in tit ln nhng chng bit hn u m...x xc hn ra. Ti lin trt gin ln my l th. Ti x nt chng ra tng mnh nh, cha h gin ti em chng i t b. Ti ni m ti lc ti i hc m ti xem chng gim ti c ai l b th vo thng khng? Nhng vn cng cc. Ti cng chng tm ܮc hn.

"Cho c b, anh bit tri ma l th no c b cng i do. Khng hiu sao t ngy quen c b anh bng m ra ghin ma d s. Anh...".

Hn cha dt cu ti quay pht li nhn hn, ti tܪng chng mt ti c...la. ", sao c b nhn anh bng i mt . Anh lm g cho c b gin sao? Anh u c mang d". "Ti ni cho ng bit, ng hy chm dt ngay ci tr gi th ca ng nu khng ti s bo cnh st". Hn vn bnh tnh: " , th ra c b nhn ܮc th anh. Anh ch s th anh b lc nn phi gi nhiu ln cho c b". Hn cܩi. N cܩi ca hn sao m ti ght cay, ght ǡng. Hn tip li: " C b ngh sao?". "Ngh sao h? Ti ܧc g c th x xc ng ra ". "H, c b gin ln trng cng d thng, cng ng yu". Thi, ti thua hn ri, ti khng th no ci li hn ni. i! Ln u tin ti thua mt thng con trai.

My hm nay ma c r rch ri, ko di mi. Ti li i do nhng ln ny khc vi my ln trܧc, ti khng b ai (ni ng hn l hn) quy ph. Ti sung sܧng hܪng li cm gic c m my thng nay ti b hn cܧp mt. Nhng ri ci cm gic khng cn tn ti lu. My ln i do sau ti li c cm gic khc. Ti cm thy dܩng nh thiu mt mt ci g. Phi ri, thiu i...hn, thiu i nhng li li nhi bn tai v bng dng ti m ra... bun.

"Sao h c b? My tun nay thiu anh i do chung c b c bun khng?".

i, l hn. Ti c gi bnh tnh v vn tip tc im lng (ch gi b thi). "My tun xa cch c b vn khng thay ǰi". Ging hn nghe bun bun l. "Ni mt mnh hoi ng khng cm thy chn sao?". "A, cc m ming. , xin li anh l li. C b chu ni chuyn vi anh h" - mt hn rng r trng ljn ght. "My ngy xa c b, anh nh c b gh vy . C b khng hi anh i u ?". "ng i u mc ng, mc m g ljn ti". "C b khng hi anh cng ni. Anh v Vit Nam vi ba m. Ba m bt anh v bn cܧi v nhng anh nht quyt khng chu. Anh chu c b thi". "V duyn". Ti li thua hn nhng sao ti khng cm thy gin hn nh lc trܧc. i! sao ti li nh th ny? Ti khng th no hiu ti na. Hn ch cho ti thy nh hn ri bo: "Rnh ri c b qua nh anh chi". "Khng dm". "Ti sao?". "Ti v nh ng c cha mt ngܩi ti khng a". ang cܩi hn bng bun ngay: "C b ght anh lm sao?". "Phi th sao?". Trng mt hn bun m ti h d. t ra ti cng tr th hn ܮc mt ln. "a l" - ti sng s. Trong thng th c mt cnh hng km theo mt l th. L th ca hn, ti vi m ra xem. Trong th cng li l hai cu th y, nhng ln ny sau hai cu c rch y c thm hai cu mi:

"Hai ta chung mt ܩng.
C sao bn y chng thng bn ny?.
Bn ny mt d mt lng.
Mong rng bn y hiu lng...ng cho.
Chc c b sinh nht vui v v mong l c b hiu lng anh
".

Bi th trt vn, trt lut khin ti bt cܩi. Nhng...sinh nht? Hm nay ch mi thng su thi m, cn ljn hn ba thng na mi ljn sinh nht ca ti. "Sao hn li...". Cm l th v cnh hng sang nh hn. Hn ti cܩi n ti ngoi cng: "Hay qu my khi rng ljn nh tm. Mi c b vo nh". "Khng cn, ni xong ti i ngay. Ti ngh ng lm, ngy hm nay khng phi l sinh nht ca ti". "Khng lm u c b ti anh mun t lng vi c b m khng bit phi ni sao nn tm i nguyn nhn ny m. Tuy khng phi l sinh nht ca c b nhng c b c chu nhn qu ca anh khng?". "Ti khng nhn". Mt hn lin x xung khin ti cm thy ti ti lm sao y: "Ti khng nhn hm nay l sinh nht ca ti cn l th vi cnh hng ny th...ti nhn". Mt hn bng ti l lng. Hn nghing u nhn ti cܩi. Hnh nh l...hnh nh mt ti ri. i! nh mt, n cܩi hn sao m "ng ght" qu.

C BIN