Make your own free website on Tripod.com
LM
Thng hi Hng: Va ri my i coi trin lm tranh, my thy hnh tao v nh th no?
- Hng: Ch c hnh ca my l tao coi ܮc thi
- Thng (n mt): Chc hnh tao v p lm h!
- Hng ni tip: Ti v my trnh khc ngܩi ta chen qu ng nn tao coi khng ܮc.
- Thng: Tri!

im Mܩi
Tan hc, To v khoe vi M:
- M i! hm nay con ܮc im 10, sܧng qu!
- Con ܮc im 10 v mn g vy To?
- D ca nm mn cng li: Ton, Tp džc, Tp Vit, Chnh t v Tp v.
- ???!

Nhanh Tr
Trong gi hc Ting Vit ti trܩng Birrong, thy gio ging bi v 'cu'. Thy H.khng ch , thy gi:
- H. Cho thy bit cu gm my b phn?
- D cu phi ba b phn: cn, dy v lܫi cu .
- ??!!..

Bt B
Mt anh chng vo tim thuc ty hi:
- Em i, c bn thuc ho khng vy?
- Ch em ch c thuc chng ho thi, cn anh cn thuc ho th phi sang hng thuc l bn kia.

Mm Mp
Trong ca hng kia c ng khch hi mua mt chic kho ni. Th mt lc m vn khng m kho ra ܮc. ng khch bn a li cho ngܩi ch tim v NJ ngh ǰi kho khc. Loay hoay mt hi ng ch cng m ܮc kho . Giao cho khch hng m ni:
- Bc thy kho ny c tt khng? n cha 'chnh hiu' ca n m cn kh th lm sao m cha gi ca k trm m cho ܮc!
- ??!!...
Tr Ri
Trong gi lm bi thi:
- T lܩi khu T c lm: ! H cho tao coi cht my.
T c lm: my coi...coi...coi...
Bt cht thy gim th i ti nh du vo bi ca T lܩi. T c lm vn ang ni: coi...coi...chng... chng b...bt...ka!
T lܩi: Tr ri!!!

Mc Hng
Bܧc va lp Ting Vit sng th By, mt tn 'u inh' ct ging:
- i n b l nhng nim au...
Bng c mt ging ni nh nh hi:
- N you! C phi sng nay you mi b M la ry ng khng?
u inh: H!!!

Hiu Lm
Ti th Su cui tun y, Tho r Dung ljn nh mnh chi. Sau mt lc ngi ni a v phim nh th Dung NJ ngh i mܧn phim v coi.
M Tho mi hi: Vy ti by nh mܧn phim g?
Dung lin p: D phim con heo!
M Tho trn mt: - Tri t!!!
Dung vi gii thch cng b rng: Ta phim ty gi 'Babe' cn ting Vit l 'con heo' bc.