Make your own free website on Tripod.com

Bin Lng

Hn ght c b. Hn cng khng r ti sao? V c b l ngܩi Vit Nam duy nht trong trܩng hn? C b ܮc thy c thng hn hn? C b khng ni chuyn vi hn? Hay s khc bit mu da gia c b vi hn v m bn ca hn?. Hn thܩng tm nhiu cch Nj chc ph c b. Khi th ginh ch, khi th gh, khi th ghi nhng cu th tc ln ch ca c b. Thm ch hn cn nm tc c b git ngܮc li mi khi c b i ngang qua hn. Nhng lc c b khng ni g cng chng ni li vi ai. C b ch nhn hn nh mun ni iu g nhng nhng iu y cha bao gi thot ra khi b mi mm cht.

Ging nh nhng ln trܧc, hn a tay ko ngܮc tc c b khi c i ngang qua hn. C b ku to, ting ku t v au ǧn. Hn ht hong bung tay. C b quay li nܧc mt rn ra: "Sao bn li ko tc ti? Ti c lm g mch lng bn sao? Ti sao bn c tm cch ph ti? Ti cng l ngܩi, ti c cm gic ch. Tuy da ti v da bn khc mu nhng mu ti v mu bn c chung mu , vy th ti v bn c g khc bit? Nu bn l ti, bn s nh th no?". Nhng iu cht cha bao lu nay by gi thot ra. C b quay lng i, vai rung rung. Hn ng lng nhn theo dng c b ming lm bm iu g khng r.

Hn bܧc vo phng trng by tranh v ca hc sinh cc lp. Hn l nh nhn nhng bc tranh. Nhng bc tranh chng c v g hp dn hn. Chn. Hn quay lng nh bܧc ra ngoi nhng va quay lng li th mt hn p vo bc tranh treo gn gc tܩng. Bc tranh hp dn hn mt cch k l. Hn bܧc gn li bc tranh chm ch nhn. Bn pha gc c cu ghi ch: "...Bin ang thnh n vi mt chic thuyn b t v nhng con ngܩi gy guc i kht. Nhng con ngܩi y khng s sng gi, vy th bin s cho con ngܩi bit oai lc ca bin nh th no. V bin dng sc mnh ca mnh, bin phi dm cho ܮc nhng con ngܩi dm coi thܩng i dng xung tn y su. Nhng con ngܩi v chic thuyn b t y lm sao chng chi li bo t ".

Hn a mt tm tn tc gi ca bc tranh. Mt ci tn Vit Nam. Hn thn th bܧc ra khi phng, trong u hn in r hnh nh mt chic thuyn con ang b chm mt na vi cnh tay nh b c vn khi nhng cn sng p chp ln n v nhng ln st chp nhong trn bu tri en kt.

Trܩng t chc i bin. Hn b ri m bn ang mi m tm. Hn khng cn s thch th khi tm bin na. Hn m ra ght bin, ght l lng t sau ln hn thy bc tranh y. Hn ci u bܧc, trong tr hn in mi bc tranh hm no, ljn khi ngng u ln th hn thy c b ngi trܧc hn khng xa. Nhn quanh khng c ai, hn t t bܧc ljn gn c b. C b nhn hn mm cܩi:
- Bn khng tm ?
Hn ngi xung cnh c b:
- Khng, ti ght bin.
C b dng i mt long lanh
- Ti sao?.
Hn t l:
- Ti khng bit nhng c l l do mt bc tranh.
- Bn xem qua ri h?

C b nhn hn, i mt bun dܩng nh n ܧt. Hn quay trnh nhn i mt:
- Phi, ti ܮc ngm qua bc tranh y v ti thy bin khng hin nh ti thy lc trܧc. Ti cha bao gi i trn mt chic thuyn b t nh vy nn ti cha thy ܮc s rng ln, s Ƕc c ca bin c nh th no nhng qua bc tranh ti cm nhn ܮc. Bin trng hin ha tht nhng s ni gin bt cht v s nhn chm tt c nhng g dm xem thܩng oai lc ca n.

Hn quay nhn c b. Mt c b khng cn rm rܧm na m by gi nܧc mt chy thnh dng, c b nghn ngo: " l hnh nh cui cng trong chuyn vܮt bin ca gia nh ti. Gia nh ti c tt c 5 ngܩi. Chng ti vܮt bin bng chic thuyn nh nh c ca chng ti. Cha m v hai em ti, tt c phi tr gi cho s xem thܩng bin c, mt ci gi qu ǡt. Ti khng hiu sao bin li cha mng ti. Sau ti ܮc tu M Lai vt, ti tri t nn hn mt nm th c hai v chng c khng con nhn bo lnh ti v by gi h l cha m ca ti". C b rt khn giy lau nܧc mt. Hn nhn c b ming lp bp:

- Ti...ti...khng bit bn c mt qu kh th thm nh vy. Ti thy bn lc no cng im lng, khng ni chuyn vi ti, ti ngh bn xem thܩng ti. Thm vo, bn ܮc cc thy c yu mn v bn hc gii hn ti. Ti...ti ganh vi bn nn tm cch chc ph bn Nj tha mn lng ganh t ca mnh. Ti xin li bn, bn tha li cho ti. C b nhn hn cܩi bun:
- Chuyn qua ri ng nhc na, mnh l bn m.

Hn v c b im lng ngi nhn ra bin, tng Ǯt sng trn vo b ri tan bin ch Nj li nhng bt bin trng xa. Bin hin th y nhng ai bit ܮc lc no bin li ni gin?.

C Bin