Make your own free website on Tripod.com

Bài Hc TØ Khoa Tâm L

phát trin s¿ t¿ trng và t¿ tin

M¶t Çim chung mà các nhà tâm l gia thÃy ÇÜ®c nÖi nh»ng bån trÈ nghin ngÆp ma túy và ti phåm là s¿ thiu t¿ tin và thiu t¿ trng. ña sÓ các bån trÈ có m¶t hình änh rÃt tiêu c¿c v chính bän thân mình, nghï là mình xÃu xa, hÜ hÕng, không giÕi, không Çáng thÜÖng và không Çáng kính. M¶t khi Çã nghï v chính mình nhÜ vÆy, các bån së sÓng m¶t cuc sÓng Ç chÙng minh r¢ng: mình xÃu xa thÆt, mình hÜ hÕng thÆt, mình không Çáng thÜÖng và Çáng kinh thÆt.

ñ tåo m¶t nn móng Çåo ÇÙc tÓt, các bån trÈ cÀn có m¶t hình änh tÓt v chính mình. Hình änh v chính mình m¶t phÀn ÇÜ®c tåo ra do nh»ng gì ngÜ©i khác nghï v mình. Nu ngÜ©i chung quanh thÜÖng yêu mình và tôn trng mình thì mình nghï là mình Çáng thÜÖng và Çáng kính tØ Çó phát trin ÇÜ®c lòng t¿ tin và t¿ trng.

Do Çó s¿ quan tâm và sæn sóc cûa nh»ng ngÜ©i chung quanh rÃt quan trng, vì vÆy các bÆc cha mË và thÀy cô cÀn tôn trng con em cûa mình dù các em hc giÕi hay dª, hÜ hay ngoan. Tìm hiu sª thích, sª trÜ©ng cûa mi em và giúp các em thành công trong mi lïnh v¿c mà các em thích hay có khä næng. Qua nh»ng tìm hiu, thông cäm và giúp Ç« Çó së giúp cho các em có t¿ tin hÖn.

TH(st)